• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wypełnianie oświadczeń majątkowych w praktyce

Cena: 435 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane radnym i osobom na stanowiskach kierowniczych w JST, którego przedmiotem będą oświadczenia majątkowe w 2024 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z samorządowymi ustawami ustrojowymi:

 • pierwsze oświadczenie należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia: złożenia ślubowania, wyboru, powołania na stanowisko zatrudnienia;
 • co roku, do 30 kwietnia, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jst, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członkowie organu zarządzającego gminną/powiatową/wojewódzką osobą prawną, a także inne osoby na osoby na kierowniczych stanowiskach państwowych, są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu oświadczeń majątkowych, w szczególności chcielibyśmy, dzięki części warsztatowej dotyczącej wypełniania i analizy oświadczenia majątkowego, przypomnieć zasady wypełniania poszczególnych części tych dokumentów.

Podczas zajęć:

 • Wskażemy obowiązki osób, które są  zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego oraz konsekwencje w przypadku niedopełnienia tego zobowiązania.
 • Omówimy kwestie problemowe, przedstawimy problematykę RODO w kontekście publikacji i należytego przechowywania oświadczeń, a także zaprezentujemy cenne porady oraz wskazówki, pomocne przy ich wypełnianiu i weryfikacji.

Zajęcia polecamy zarówno osobom, które są zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych, jak i osobom, które je weryfikują. Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące wypełniania i analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 • Będziesz wiedział, jak prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące właściwego wypełniania, publikowania i przechowywania oświadczeń.
 • Dowiesz się, jakie są skutki niezłożenia lub błędnie złożonego oświadczenia majątkowego, jaka jest właściwa ścieżka postępowania w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie i jakie są tego konsekwencje.
 • Uzyskasz informacje na temat najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie uzupełniania i analizy oświadczeń majątkowych.
 • Poznasz aktualne orzecznictwo w przedmiocie oświadczeń majątkowych – ich wypełniania i weryfikacji.
 • Będziesz miał możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Oświadczenie majątkowe - podstawy prawne.
2. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych: 

 • radni, 
 • członkowie organów wykonawczych jst,
 • pracownicy samorządowi.

3. Jak wypełnić oświadczenie?

 • omówienie poszczególnych części formularza oświadczenia majątkowego,
 • jak wpisywać i wypełniać?
 • problemy praktyczne,
 • popełniane błędy.

4. Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków.
5. Komu składamy oświadczenia majątkowe? Podmioty przyjmujące oświadczenia majątkowe.
6. Terminy składania oświadczeń.
7. Skutki prawne niezłożenia oświadczenia.
8. Złożenie oświadczenia po terminie.
9. Analizowanie oświadczeń skarbowych, rola organów skarbowych.
10. Publikacja oświadczeń majątkowych a ich przechowywanie 
11. Ochrona danych osobowych.
12. Publikacja oświadczenia a dostępność cyfrowa dokumentu.
13. Informacja dla organów stanowiących.
14. Orzecznictwo i praktyka związana z oświadczeniami majątkowymi.
15. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

radni, członkowie organów wykonawczych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i członkowie zarządów; kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne, pracownicy biura rady gminy, powiatu, województwa, osoby dokonujące analizy oświadczeń i pracownicy urzędów, którzy są odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  22 kwietnia 2024 r.