Praktyczne wykonywanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nadzór i kontrola Starosty nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML)

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadza szereg obowiązków dla organów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności starostw. Wszystkie organy JST są na gruncie ustawy tzw. jednostkami współpracującymi, na których ciąży obowiązek wdrożenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 AML). Dodatkowo starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonuje nadzór i kontrolę nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków AML przez NGO. Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać obowiązki wprowadzone ustawą, odpowiednio je interpretować, tak aby poprawnie móc wykonywać nałożone przez nią zadania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Otrzymanie przez uczestników edytowalnego wzoru instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wraz z załącznikami - taką instrukcję musi wdrożyć każdy organ JST.
 • Omówienie najnowszego komunikatu nr 34 w sprawie wykonywania nowych obowiązków raportowych starostw, jaki ukazał się 10 stycznia 2022 r. na stronie GIIF.
 • Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.
zwiń
rozwiń
Program

I. Informacje wprowadzające.

 • Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
 • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe.
 • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń.
 • Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej.
 • Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. i komunikat GIIF nr 34 z 10 stycznia 2022 r.

II. JST jako jednostka współpracująca.

 • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie?
 • Współpraca z Generalnym Inspektorem.
 • Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem.
 • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom.
 • Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji.
 • Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji.

III. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje.

 • Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa.
 • Elementy składowe instrukcji.
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść.
 • Osoby odpowiedzialne w organizacji.
 • Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania.
 • Omówienie środków zapobiegania przestępstwom.
 • Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji.
 • Informacje podlegające obowiązkowi przekazania.
 • Rejestr powiadomień.
 • Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej.
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.

IV. Podejście oparte na ocenie ryzyka – risk based approach – rozpoznawanie nieprawidłowości.

V. Zawartość procedury AML i podstawowe definicje.

 • Procedura AML instytucji obowiązanej – części składowe.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.
 • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
 • Osoby odpowiedzialne w organizacji.
 • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone).
 • Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym.
 • Beneficjent rzeczywisty - ustalanie beneficjenta rzeczywistego.
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF.
 • Katalog informacji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF.
 • Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML.
 • AML jako część szerszego zagadnienia walki z nadużyciami w JST.

VI. Nadzór, przebieg kontroli i kary.

 • Kompetencje i zadania organu nadzoru.
 • Uchwała Rady Ministrów: Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - iluzoryczność nadzoru starostwa i planowane zmiany przepisów.
 • Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.
 • Przebieg i konsekwencje kontroli – przepisy ustawy.
 • Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, sekretarze, skarbnicy, audytorzy, kontrolerzy, radcy prawni i inni pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz działania antykorupcyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 11 lutego 2022 r.