• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawa i obowiązki radnego oraz zadania rady gminy

Program i karta zgłoszenia

Uwaga: Przy zgłoszeniach do 10 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 470 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy niezbędne informacje związane ze sprawowaniem mandatu radnego w JST w kadencji 2024-2029r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Omówimy zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem organów uchwałodawczo – kontrolnych jst, oraz zależnościami miedzy nimi.
• Omówimy prawa i obowiązki radnego, jak również ograniczenia i zakazy związane z pełnioną przez niego funkcją, sankcje za nieprzestrzeganie ciążących na nich obowiązków, oświadczenia majątkowe.
• Przekażemy podstawowe informacje o obradach sesji, udziale w pracy rady gminy i jej komisjach, głosowaniach.
• Wyjaśnimy, czym są akty prawa miejscowego oraz przybliżymy procedurę przygotowania projektu uchwały i wpływu radnych na ich treść.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie radnych do wykonywania swoich obowiązków i dostarczenie praktycznej wiedzy w posługiwaniu się przepisami prawa, niezbędnymi w trakcie realizowania zadań jst.
• Zapoznanie ze specyfiką i odpowiedzialnością pełnienia funkcji przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji.
• Zdobycie wiedzy z zakresu struktury i kompetencji rad jst, a także wyjaśnień i wskazówek dotyczących udziału w sesji rady, głosowaniach, pracy w komisjach.
• Poznanie zasad tworzenia prawa miejscowego.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu funkcjonowania samorządu oraz obowiązków i uprawnień radnego.
• Spotkanie będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.
•  Uczestnicy otrzymają jako dodatkowy materiał szkoleniowy unikalną publikację w wersji książkowej „Praktyczny poradnik dla radnych w kadencji 2024-2029”.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2. Mandat radnego i jego cechy.
3. Rada gminy jako organ stanowiący i jej zadania.
4. Rada gminy jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5. Organy gminy i ich wzajemne relacje.
6. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady.
7. Sesja rady gminy, jej organizacja i przebieg.
8. Komisje rady.
9. Podstawowe prawa i ochrona radnego:

a. Uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy.
b. Zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego.
c. Dieta.
d. Ochrona stosunku pracy.
e. Ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków.
f. Inne prawa radnego.
10. Podstawowe obowiązki radnego:
a. Uczestniczenie w pracach rady i jej komisji.
b. Kontakt z wyborcami.
c. Ochrona danych osobowych – RODO.
d. Etyka wykonywania mandatu radnego.
e. Inne obowiązki radnych.
11. Oświadczenia majątkowe i skutki ich niezłożenia.
12. Ograniczenia i zakazy dotyczące radnych
13. Interpelacje radnych jako mechanizm kontroli samorządowej.
14. Tworzenie i stosowanie aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał:

a. Uchwała, a prawo miejscowe.
b. Wpływ rady gminy na treść uchwał.
c. Kluczowe akty prawa miejscowego.
15. Nadzór nad działalnością gminy.
16. Podsumowanie.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni gmin i powiatów oraz sejmików województw, przewodniczący rad, pracownicy biura rady, sekretarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego (ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne) oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 510 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 10 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 470 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 21 maja 2024 r.