Przygotowania do sporządzania raportu o stanie gminy (powiatu, województwa). Najlepsze praktyki tworzenia raportu

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć omówione zostaną praktyczne aspekty przygotowania raportu, procedura jego rozpatrzenia i konsekwencje z tego wynikające oraz dokumenty obligatoryjne i fakultatywne, które należy wprowadzić. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom nabyć lub podnieść umiejętności w zakresie realizacji obowiązku ustawowego, jaki został nałożony na organy wykonawcze i uchwałodawcze każdej jst. Podczas zajęć zostaną przedstawione najlepsze praktyki z raportów o stanie jst, które były sporządzane za lata poprzednie i udzielone praktyczne wskazówki w zakresie tworzenia raportu za rok poprzedni.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie najważniejszych regulacji prawnych w zakresie tworzenia raportu o stanie JST.
• Wskazanie co powinien zawierać prawidłowy raport.
• Przedstawienie terminów i rozpatrzenia raportu przez radę (sejmik) z uwzględnieniem głosowania wotum zaufania.
• Omówienie przykładowych raportów, praktyczne wskazówki.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zarys uregulowań prawnych: 
• raport o stanie jst i wotum zaufania dla organu wykonawczego jako nowe uprawnienia kontrolne rady.
2. Raport o stanie gminy (powiatu, województwa):
• zakres przedmiotowy raportu i stopień jego szczegółowości – jakie zagadnienia uwzględnić,
• uchwała rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu,
• jak się przygotować do jego sporządzania – etapy,
• udział pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych jst.
3. Termin przedstawienia i rozpatrzenia raportu przez radę (sejmik) oraz głosowanie wotum zaufania:
• postępowanie z raportem przed sesją, na której raport ma być rozpatrywany,
• zgłoszenie do debaty i udział mieszkańców w debacie na sesji,
• przebieg sesji z uchwałą nad udzieleniem wotum zaufania,
• wotum zaufania a absolutorium z wykonania budżetu,
• nieudzielenie wotum zaufania a dalsze konsekwencje.
4. Najlepsze praktyki:
• omówienie przykładowych raportów sporządzonych za lata poprzednie,
• praktyczne porady w zakresie sporządzania raportu oraz przygotowania uchwał.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni gmin i powiatów, wójtowie, burmistrzowie prezydenci miast oraz gmin, ich zastępcy, sekretarze gmin i miast, starostowie, pozostali członkowie zarządu powiatu, sekretarze powiatu oraz pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, którzy obsługują działalność rady gminy/rady powiatu lub w zakresie swoich obowiązków zobowiązani są do stosowania nowych przepisów, a w szczególności będą współuczestniczyć w procedurze przygotowania raportu o stanie gminy/powiatu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 8 grudnia 2021 r.