• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Problem raportu o stanie gminy (powiatu) i absolutorium na przełomie kadencji. Przygotowanie, procedowanie raportu oraz udzielanie wotum zaufania i absolutorium

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przygotowanie raportu o stanie JST oraz absolutorium.

Ważne informacje o szkoleniu

Organy wykonawcze są zobowiązane do przygotowania i przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej, zaś rady gmin i powiatów debatować będą nad nim z udziałem mieszkańców. Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy doświadczenia (negatywne i pozytywne) oraz dobre praktyki w zakresie przygotowania i procedowania raportów, co pomoże w przygotowaniu ich kolejnej, udoskonalonej wersji. Analizie poddamy także procedurę absolutoryjną w szczególnym roku przełomu kadencji ze wszystkim wątpliwościami i problemami proceduralnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Aktualizacja wiedzy w zakresie przepisów dotyczących raportu oraz zasad jego przygotowywania ze wskazaniem obligatoryjnych i fakultatywnych jego elementów.
• Przypomnienie elementów procedury rady, w tym debaty oraz zasady podejmowania uchwały w sprawie wotum zaufania, jak również konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania z uwzględnieniem rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
• Aktualizacja wiedzy uprawnień kontrolnych rady i jej komisji wraz z ich przedmiotowym i podmiotowym zakresem działań związanym z procedurą absolutoryjną i udzielaniem wotum zaufania.
• Przypomnienie zasad procedury absolutoryjnej, która niezmiennie wywołuje pewne problemy natury prawnej i faktycznej, co umożliwi uniknięcie błędów oraz ingerencji RIO.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Czy rada gminy (powiatu) nowej kadencji może nie udzielić wotum zaufania i absolutorium „nowemu” organowi wykonawczemu za poprzedni rok?
- Jakie będą skutki nieudzielenia wotum zaufania i absolutorium przez organ stanowiący?
- Czy nowy organ musi przedstawić raport za poprzedni rok, w którym nie wykonywał funkcji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Czy rada gminy (powiatu) obecnej kadencji musi przeprowadzić procedurę raportu i absolutorium czy może je zrealizować.
2. Raport o stanie gminy (powiatu) – pojęcie i cel.
3. Raport o stanie gminy (powiatu) a absolutorium.
4. Specyfika raportu o stanie jednostki samorządowej a innych dokumentów sprawozdawczych.
5. Zakres przedmiotowy raportu:

• Elementy obligatoryjne.
• Elementy fakultatywne.
• Uchwała rady w sprawie treści raportu.
6. Przygotowanie raportu:
• Udział komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w przygotowaniu raportu.
• Forma raportu.
7. Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu raportu.
8. Dobre praktyki w zakresie tworzenia raportu:

• Dostępność raportu.
• Przystępność raportu.
• Zawartość merytoryczna raportów.
9. Przekazywanie raportu radym i mieszkańcom.
10. Termin i procedura przedstawienia raportu.
11. Ustalenie listy mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem.
12. Debata nad raportem:

• Termin.
• Udział radnych.
• Udział mieszkańców.
• Skutki braku debaty z powodu niezgłoszenia się do uczestnictwa w niej.
13. Wotum zaufania dla organu wykonawczego:
• Treść uchwały.
• Uzasadnienie uchwały.
• Procedowanie.
14. Skutki nieudzielenia wotum zaufania:
• Referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego w gminie.
• Wniosek o odwołanie zarządu w powiecie.
15. Procedura absolutoryjna w 2024 r..
16. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy wykonawcze, sekretarze gmin i powiatów, przewodniczący rad gmin i powiatów, pracownicy biur rady oraz zajmujący się obsługą rady.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 maja 2024 r.