Raport o stanie JST. Najlepsze praktyki. Wskazówki w zakresie tworzenia raportu, formalna procedura i wzory uchwał

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z przygotowania raportu o stanie JST, co jest istotnym zadaniem dla organu wykonawczego w 2021 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Tegoroczny raport o stanie jst jest już kolejnym, trzecim raportem, jaki muszą przygotować organy wykonawcze. Doświadczenia z ubiegłych lat wskazują, że nadal jest wiele wątpliwości odnośnie jego zawartości oraz samej debaty nad raportem i głosowaniem nad wotum zaufania, w szczególności w dobie epidemii koronawirusa. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które rozwiąże problemy i wątpliwości związane z przygotowaniem oraz rozpatrzeniem raportu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie lub podniesienie umiejętności w zakresie realizacji obowiązku ustawowego, jaki został nałożony na organy wykonawcze i uchwałodawcze każdej jst, w zakresie przygotowania raportu o stanie jst i glosowania nad wotum zaufania.
 • Przedstawienie praktycznych aspektów przygotowania raportu, procedury jego rozpatrzenia i konsekwencji z tego wynikających.
 • Zrozumienie roli raportu jako elementu debaty publicznej i potencjalnych działań politycznych.
 • Omówienie wzorów dokumentów obligatoryjnych i fakultatywnych, które należy wprowadzić.
 • Wskazanie najlepszych praktyk z raportów o stanie jst, które były przedstawione za lata poprzednie oraz praktycznych wskazówek w zakresie tworzenia przykładowego raportu za rok poprzedni.
 • Uzyskanie wzorów uchwał. Poznanie aktualnego orzecznictwa.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowania prawne: raport o stanie jednostki samorządu i wotum zaufania dla organu wykonawczego jako nowe uprawnienia kontrolne rady (sejmiku).
2. Raport o stanie gminy (powiatu, województwa) - zagadnienia organizacyjne:

 • pojęcie i istota raportu,
 • zakres przedmiotowy raportu i stopień jego szczegółowości – zagadnienia obligatoryjne i fakultatywne,
 • jak się przygotować do sporządzania raportu – etapy,
 • kto przygotowuje - udział pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych jst.

3. Procedura formalna: termin przedstawienia i rozpatrzenia raportu przez radę (sejmik) oraz głosowanie nad wotum zaufania:

 • postępowanie z raportem przed sesją, na której raport ma być rozpatrywany,
 • zgłoszenia do debaty i udział mieszkańców w debacie,
 • przebieg sesji z uchwałą nad udzieleniem wotum zaufania w dobie epidemii Covid -19,
 • wotum zaufania a absolutorium z wykonania budżetu,
 • nieudzielenie wotum zaufania a dalsze konsekwencje.

4. Najlepsze praktyki w zakresie sporządzenia raportu - omówienie raportów przedstawionych za lata poprzednie. Praktyczne porady i wskazówki w zakresie jego sporządzania. 
5. Omówienie przykładowych uchwał i orzecznictwa.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, sekretarze, radni, pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący organy jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, od 14 lat Sekretarz Miasta i Gminy; bezpośrednio w urzędzie zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z oświadczeniami majątkowymi, raportem o stanie gminy, a także pozostałymi sprawami dotyczącymi prowadzenia właściwej dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami prawa. Trener z wieloaspektowym, praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jst, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

zwiń
rozwiń