Redagowanie przepisów aktów normatywnych i tekstów innych aktów prawnych, jak zachować precyzyjność, komunikatywność i adekwatność

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z redagowania aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką prawodawczą

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane przez nas szkolenie jest propozycją kompleksowego spojrzenia na zagadnienia poprawności tekstów prawnych powstających w urzędach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej. Problemy redagowania aktów prawnych, niezależnie od ich rodzaju, mają swoje źródło w niestosowaniu reguł językowych specyficznych dla przepisów prawnych i aktów kształtujących prawa i obowiązki ich adresatów. Tymczasem są one proste i uniwersalne, a ich stosowanie w codziennej praktyce pozwala na ułatwienie pracy redakcyjnej i wymiernie wpływa na zgodność z prawem wydawanych aktów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie jakości aktów prawnych powstających w urzędzie i wydawanych przez organy.
• Uproszczenie tekstów prawnych i ujednolicenie redakcji aktów prawnych.
• Zmniejszenie problemów interpretacyjnych.
• Wyeliminowanie najczęściej powtarzających się błędów redakcyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania systemu źródeł prawa jako podstawa redagowania aktów prawnych:
• Przepisy ustawowe kształtujące obowiązki w zakresie redagowania tekstów prawnych (ustawa o języku polskim, kodeks postępowania administracyjnego).
• Zasada określoności przepisów w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
• „Zasady techniki prawodawczej” – praktyczne narzędzie poprawności redakcyjnej tekstów prawnych.
2. Specyfika różnych rodzajów aktów prawnych a ich redakcja i język:
• Style tekstów prawnych – dostosowanie języka do charakteru aktu.
• Budowa i język aktów prawnych wymogi ogólne.
3. Redagowanie przepisów aktów normatywnych:
• Komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach.
• Typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” uchwał i ustaw.
• Załącznik jako część aktu normatywnego – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.
• Istota i zasady nowelizowania - techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony, wzorcowe polecenia nowelizacyjne.
4. Redagowanie umów - odmienności od aktów normatywnych:
• Budowa, oznaczanie postanowień umowy i formatowanie.
• Specyfika języka używanego w umowach – czy koniecznie trzeba używać sztampy prawniczych zwrotów formułek redakcyjnych.
5. Wymogi poprawności redakcyjnej aktu indywidualnego na przykładzie decyzji administracyjnej:
• Redagowanie elementów obligatoryjnych decyzji administracyjnej – wymogi kodeksowe i orzecznictwo.
• Typowe błędy redakcyjne decyzji administracyjnych.
6. Dobre praktyki redakcyjne jako gwarancja poprawności tekstu:
• Zasada minimalizmu, czyli im mniej wyrazów tym większa precyzja.
• Interpunkcja – przecinek też ma znaczenie.
• Błędy składniowe urzędowych tekstów prawnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy, osoby pełniące funkcje organów wydających akty prawne, radni i przewodniczący organów stanowiących JST, radcowie prawni i inne i osoby uczestniczące w redagowaniu projektów aktów normatywnych (uchwał, zarządzeń), umów, porozumień i aktów indywidualnych, w tym decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu oraz pełnił funkcję dyrektora Biura Listów i Skarg przekształconego w Biuro Korespondencji i Informacji. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 10 listopada 2021 r.