• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skargi, wnioski i petycje w działalności organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników kontroli prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Urzędy Wojewódzkie

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym pracownikom biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje. 

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka petycji, skarg i wniosków wzbudza duże zainteresowanie związane z wieloma niejasnościami przepisów w tym zakresie oraz zwiększającą się liczbą składanych do urzędu tego typu pism. Dodatkowo powołanie komisji skarg, wniosków i petycji w organach stanowiących wpłynęło na modyfikację sposobu procedowania w tego typu sprawach. Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas, których omówimy regulacje prawne z zakresu skarg, wniosków i petycji oraz aktualnie obowiązujące interpretacje i stanowiska organów. Udział w naszym szkoleniu umożliwi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów i uniknięcie nieprawidłowości wskazywanych w postępowaniach kontrolnych urzędów wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz obowiązków organów samorządowych w tym zakresie.
• Wyposażenie członków komisji skarg, wniosków i petycji oraz urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich załatwianiu.
• Omówienie wybranych wystąpień pokontrolnych i najczęściej wskazywanych przez organy kontroli błędów popełnianych w procedurze przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości z zakresu procedury skargowo-wnioskowej.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania z zakresu tematyki zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skargi i wnioski w działalności rady:
• Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków.
• Pojęcie skargi i wniosku.
• Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
• Tryb i forma składania skarg.
• Problem skargi „elektronicznej”.
• Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa.
• Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.
• Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.
• Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.
• Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do rady.
• Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych.
• Skargi a ochrona danych osobowych.
• Terminy na rozpoznanie skarg i wniosków.
• Stwierdzenie zasadności lub niezasadności złożonej skargi.
• Informowanie skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
• Co zrobić z kolejną skargą w tej samej sprawie?
• Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi.
• Postępowanie z wnioskami wpływającymi do rady oraz organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych.
• Dokumentowanie skarg i wniosków wpływających do rady gminy (powiatu).
2. Komisja skarg, wniosków i petycji. Jak sprawnie procedować?:
• Komisja skarg, wniosków i petycji jako podmiot w strukturze rady gminy (powiatu).
• Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji.
• Statutowa regulacja komisji.
• Plan pracy komisji.
• Procedura rozpatrywania skarg wniosków i petycji przez komisję.
• Dokumentowanie pracy komisji.
• Pytania i odpowiedzi.
3. Kontrola prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Urzędy Wojewódzkie:
• Uprawnienia kontrolne Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
• Częstotliwość kontroli.
• Zakres i kryteria kontroli.
• Analiza wybranych wystąpień pokontrolnych i najczęściej wskazywanych błędów.
• Informowanie Urzędu Wojewódzkiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Petycje w działalności rady:
• Rozróżnienie pojęci petycji, skargi i wniosku oraz ustalenie właściwego trybu postępowania.
• Obowiązki organów samorządowych w związku z ustawą o petycjach.
• Podmioty uprawnione do składania petycji.
• Tryb i forma składania petycji, problem petycji „elektronicznej”.
• Petycja wielokrotna i zbiorowa.
• Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia petycji.
• Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia petycji.
• Tryb procedowania w sprawach petycji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarze gmin i powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2023 r.