• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skargi, wnioski i petycje, w działalności rady gminy (powiatu) ze szczególnym uwzględnieniem komisji skarg, wniosków i petycji

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Łodzi, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka petycji, skarg i wniosków wzbudza duże zainteresowanie, które jest związane z wieloma niejasnościami przepisów w tym zakresie oraz zwiększającą się liczbą składanych do urzędu tego typu pism. Dodatkowo powołanie komisji skarg, wniosków i petycji w organach stanowiących wpłynęło na modyfikację sposobu procedowania w tego typu sprawach. W proponowanym Państwu szkoleniu omówimy zagadnienia z zakresu skarg wniosków i petycji w działalności biura rady co umożliwi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów i uniknięcie nieprawidłowości wskazywanych w postępowaniach kontrolnych urzędów wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarze gmin i powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Program

I. Skargi i wnioski w działalności rady.
1. Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków.
2. Pojęcie skargi i wniosku.
3. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
4. Tryb i forma składania skarg.
5. Problem skargi „elektronicznej”.
6. Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa.
7. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.
8. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.
9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.
10. Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do rady.
11. Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych.
12. Skargi a ochrona danych osobowych.
13. Terminy na rozpoznanie skarg i wniosków.
14. Stwierdzenie zasadności lub niezasadności złożonej skargi.
15. Informowanie skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
16. Co zrobić z kolejną skargą w tej samej sprawie?
17. Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi.
18. Postępowanie z wnioskami wpływającymi do rady oraz organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych.
19. Dokumentowanie skarg i wniosków wpływających do rady gminy (powiatu).
II. Petycje w działalności rady.
1. Rozróżnienie pojęci petycji, skargi i wniosku oraz ustalenie właściwego trybu postępowania.
2. Obowiązki organów samorządowych w związku z ustawą o petycjach.
3. Podmioty uprawnione do składania petycji.
4. Tryb i forma składania petycji, problem petycji „elektronicznej”.
5. Petycja wielokrotna i zbiorowa.
6. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia petycji.
7. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia petycji.
8. Tryb procedowania w sprawach petycji.
III. Komisja skarg, wniosków i petycji – jak sprawnie procedować.
1. Komisja skarg, wniosków i petycji jako nowy podmiot w strukturze rady gminy (powiatu).
2. Skład komisji skarg, wniosków i petycji.
3. Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji.
4. Statutowa regulacja komisji.
5. Plan pracy komisji.
6. Procedura rozpatrywania skarg wniosków i petycji przez komisję.
7. Dokumentowanie pracy komisji.
8. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, pracownicy samorządowi i radcowie prawni obsługujący organy jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 595 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 23 sierpnia cena wynosi 545 PLN netto/os.

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 319 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.