• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży radnych oraz ich kwestionowanie przez prokuratorów. Bieżące problemy prawne

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą zagadnienia związane z uchwałami dotyczącymi diet i zwrotu kosztów podróży, a także związane z możliwościami kwestionowania tych uchwał przez prokuratorów. Celem kursu jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu prawa samorządowego, etyki w życiu publicznym oraz procesów prawnych związanych z decyzjami organów samorządowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy aktualne problemy prawne wywołane skargami prokuratorów do sądów administracyjnych o stwierdzenie nieważności uchwał w sprawie diet radnych. Przedmiotem szkoleniowych rozważań będzie analiza przepisów prawa na podstawie których uchwalane są przepisy dotyczące diet radnych, w kontekście prawidłowego skonstruowania uchwały. Wskażemy także elementy, które muszą znaleźć się w uchwale, jak również możliwe sposoby ukształtowania treści takich uchwał.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i pakietu najważniejszych informacji dotyczących procedury uchwalania, ale przede wszystkim treści prawidłowo skonstruowanej uchwały w sprawie diet radnych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracja.
• Poznanie zasad prawidłowego skonstruowana uchwały w sprawie diet radnych z uwzględnieniem specyfiki jednostki samorządowej.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące diet radnych związane z ryczałtowym ukształtowaniem diety oraz potrąceniami diet.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawowa regulacja diet radnego.
2. Dieta jako świadczenie przysługujące radnemu.
3. Czym jest dieta radnego.
4. Wysokość diety.
5. Sposób określenia wysokości diety:
• Wysokość diety a pełnione obowiązki (funkcje).
• Czy dieta może przybrać charakter ryczałtu?
• Czy dieta może być ustalona kwotowo za posiedzenie?
• Czy radny może zostać pozbawiony całej diety?
6. Czy dopuszczalne są potrącenia diety?
7. Czy w przypadku zwolnienia lekarskiego radnemu przysługuje dieta?
8. Czy w przypadku innej nieobecności (np. urlopu wypoczynkowego) radnemu przysługuje dieta?
9. Prokurator jako organ wkraczający w samodzielność uchwałodawczą jednostek samorządowych.
10. Co może stanowić „usprawiedliwienie” dla nieobecności radnego.
11. Czy wojewoda w ramach nadzoru może ingerować w sposób ustalania wysokości diety przez radę.
12. Jakie zarzuty formułuje prokurator w skargach na uchwały dotyczące diet radnych.
13. Czy uchwała w sprawie diet radnych jest aktem prawa miejscowego?
14. Co powinna zawierać uchwała w sprawie diet w opinii RIO, prokuratorów, orzecznictwie sądów administracyjnych.
15. Orzecznictwo sądów administracyjnych.
16. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze i skarbnicy gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady, rozliczaniem diet radnych oraz procedurą uchwałodawczą, jak również pracownicy urzędu współpracujący z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2024 r.