• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedowanie uchwał rady gminy (powiatu) i jej komisjach z uwzględnieniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

online
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą uchwały rady gminy (powiatu) z uwzględnieniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Podczas szkolenia zostanie omówione najnowsze orzecznictwo ich dotyczące, a także aktualna praktyka procesowa i administracyjna.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia krok po korku przeanalizujemy zasady procedowania uchwał w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości co do jej prawidłowego przebiegu począwszy od inicjatywy uchwałodawczej, po pracę w komisjach i uchwalanie podczas sesji. Wyposażymy przedstawicieli organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania projektów zgłaszanych przez radnych, mieszkańców (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza) oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy rozpatrywaniu projektów uchwał.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i podniesienie kompetencji w obszarze procedury uchwałodawczej.
• Zdobycie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów związanych z procedowaniem uchwał przez radę gminy (powiatu).
• Poznanie aktualnego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych związanych z procesem uchwałodawczym w jednostkach samorządowych.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Procedura uchwałodawcza:
• Uchwała rady jako forma wyrażenia woli przez organ kolegialny.
• Elementy uchwały.
• Uchwały rady a inne formy wyrażania woli przez radę: apele, rezolucje, stanowiska.
• Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza:
- Uchwała rady w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
- Odrębności w procedowaniu.
• Inicjatywa uchwałodawcza.
• Projekt nowej uchwały a uchwała zmieniająca.
• Projekt uchwały i jego elementy.
• Udział organu wykonawczego w opracowaniu projektu uchwały.
• Opracowanie projektu uchwały w radzie.
• Opiniowanie projektów uchwał:
- Przez komisje rady.
- Przez radcę prawnego.
- Przez organ wykonawczy w przypadku inicjatywy rady.
• Praca w komisjach nad projektami uchwał z uwzględnieniem posiedzeń wspólnych komisji.
• Dostarczanie radnym projektów uchwał.
• Obradowanie nad projektem – poprawki i zmiany.
• Głosowanie uchwał na sesji.
• Podpisywanie uchwał i ich publikowanie oraz gromadzenie i udostępnianie.
• Przekazywanie uchwał do organu nadzoru.
2. Orzecznictwo.
3. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz procedurą uchwałodawczą jak również pracownicy urzędu współpracujący z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 grudnia 2023 r.