• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uprawnienia kontrolne radnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli nad spółkami komunalnymi

Przy zgłoszeniach do 29 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania swoich uprawnień kontrolnych jako radnych w zakresie nadzoru i kontroli działalności spółek komunalnych, co przyczynia się do transparentności, jawności oraz efektywności zarządzania sektorem publicznym.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2018 r. obowiązują przepisy kreujące nowe uprawnienia kontrolne radnych gmin, miast, powiatów i województw przyznając im identyczne uprawnienia, jakie posiadają posłowie i senatorowie. W wykonywaniu mandatu radny ma co do zasady prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Początek nowej kadencji rad to idealnym moment na zapoznanie się z przedmiotowymi zagadnieniami. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego:

  • Zaprezentujemy praktyczne, jak i prawno-organizacyjne aspekty kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli spółek komunalnych.
  • Przeanalizujemy katalog uprawnień i ograniczeń w toku kontroli, takich jak np. ochrona dóbr osobistych, tajemnicy prawnie chronionej.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uporządkowanie wiedzy z zakresu praktycznych i prawno – organizacyjnych aspektów kontroli.
  • Poznanie zakresu uprawnień kontrolnych radnego w zakresie uzyskiwania informacji i materiałów oraz wstępu do pomieszczeń w kontrolowanych podmiotach.
  • Zdobycie wiedzy na temat ograniczeń w możliwości prowadzenia kontroli (ochrona dóbr osobistych innych osób, tajemnice prawnie chronione).
  • Poznanie zasad postępowania i możliwej aktywności radnego w przypadku pojawienia się sygnału o nieprawidłowościach.
  • Zdobycie informacji na temat nieprawidłowości pojawiających się w toku kontroli.
  • Poznanie wybranego orzecznictwa na temat możliwości i ograniczeń w prowadzonych kontrolach na praktycznych przykładach.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia wprowadzające:
• Podmioty kontrolowane.
• Potencjalne nieprawidłowości.
• Zakres uprawnień kontrolnych radnego.
• Ograniczenia w prowadzeniu kontroli. 
• Przebieg kontroli. 
• Wybrane orzecznictwo – możliwości i ograniczenia prowadzonej kontroli. 
2. Nadzór a kontrola w spółkach komunalnych:
• Pojęcie kontroli i nadzoru.
• Rodzaje nadzoru w spółkach komunalnych.
• Podmioty zobowiązane do nadzoru i kontroli spółek komunalnych. 
3. Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych:
• Istota, cele i zadania nadzoru właścicielskiego. 
• Jakie działania można podejmować w ramach nadzoru właścicielskiego? 
• Sposób organizacji nadzoru właścicielskiego na przykładach praktycznych. 
4. Rada nadzorcza – obowiązkowy organ nadzoru w spółce komunalnej:  
• Charakterystyka rady nadzorczej jako organu nadzoru. 
• Członkowie rady nadzorczej w spółce komunalnej – powołanie, kadencja, kwalifikacje, wymagania względem członków. 
• Radny jak członek rady nadzorczej? Wskazanie przez JST osoby pełniącej funkcję publiczną do rady nadzorczej.
• Zakazy łączenia stanowisk i ograniczenia wobec członków rady nadzorczej.
• Kompetencje rady nadzorczej w spółce komunalnej – uprawnienia i obowiązki względem spółki komunalnej. 
• Odpowiedzialność za niewypełnianie obowiązków przez członków rady nadzorczej.
• Wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółki komunalnej. 
5. Udział radnych w sprawowaniu nadzoru nad spółkami komunalnymi jako jedno z uprawnień radnego:
• Uprawnienia nadzorcze radnego względem spółek komunalnych:
- uzyskiwanie informacji i materiałów,
- wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
- wgląd w działalność.
• Wpływ radnego na działalność spółki komunalnej – aktywny uczestnik czy cichy obserwator?
• Dlaczego nadzorować spółkę? Impuls do rozpoczęcia kontroli spółki komunalnej przez radnego.
• Nadzór nad spółkami komunalnymi – sposób radnego na zjednanie sobie wyborców. 
• Od kogo radny może żądać udzielenia informacji?
• Występowanie przez radnego o informacje o spółce krok po kroku – jak skutecznie skontrolować spółkę?
• Wzór żądania udostępnienia informacji – omówienie formy i zakresu żądania radnego.
• Wypełnianie przez radnych funkcji kontrolnych w spółkach komunalnych a ochrona dóbr osobistych i tajemnicy pranie chronionej – granice kontroli przez radnego.
• Co w przypadku braku odpowiedzi lub odmowy udzielenia odpowiedzi radnemu?
• Zaangażowanie mediów i dziennikarzy w nadzór nad spółkami komunalnymi – szansa czy zagrożenie?
• Komisja rewizyjna rady jako pośredni organ kontroli nad działalnością spółki komunalnej.
6. Przykłady praktyczne nieprawidłowości w spółkach komunalnych – na co radny powinien reagować? 
• Nadzór nad spółkami komunalnymi w ocenach kontrolerów NIK.
• Niewykorzystywanie uprawnień do nadzoru właścicielskiego. 
• Niewystarczająca skuteczność nadzoru właścicielskiego. 
• Niewykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 
• Niewystarczająca liczba pracowników zajmujących się nadzorem.
• Brak podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
• Brak usystematyzowanych i sformalizowanych procedur wewnętrznych nadzoru.
• Brak bezstronności i niezależności osób realizujących zadania kontrolne. 
• Wypracowanie dobrych praktyk. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, pracownicy biur rady, przewodniczący rad, członkowie komisji rewizyjnych, inspektorzy, a także kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego wykonujące obowiązki nadzoru właścicielskiego, członkowie rad nadzorczych, przedstawiciele zarządów, skarbnicy i główni księgowi jst oraz spółek, kadra kierownicza i pracownicy urzędów zajmujących się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, doświadczony szkoleniowiec, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, od ponad 10 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz NGO, wdrażaniem kodeksów etyki, zagadnieniami mobbingu i dyskryminacji, ochroną pracowników przed działaniami odwetowymi, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, doradztwem w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań chroniących sygnalistów, przygotowaniem dedykowanych ocen ryzyka, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedurami antykorupcyjnymi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada m.in. przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej, compliance, przeciwdziałaniem nadużyciom oraz korupcją i praniem pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 29 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zgłoszenia należy przesłać
do 7 czerwca 2024 r.