Wykonywanie zadań rady gminy, poprzez pracę komisji, w tym: komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji, w kontekście RODO oraz jawności życia publicznego

Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

6 czerwca 2022 r. FRDL organizuje szkolenie z zakresu komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji, podczas zajęć m.in omówione zostaną zagadnienia związane jawnością życia publicznego, czy RODO.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego spotkania jest omówienie zagadnień, a dzięki temu pozyskanie wiedzy na temat trybów pracy komisji problemowych rady, istoty działania komisji rewizyjnej, a także usystematyzowanie zasad i trybów prowadzenia kontroli organu wykonawczego. Podczas zajęć przeanalizujemy podstawy prawne funkcjonowania Rady Gminy oraz ochrony danych osobowych, a także przedstawimy wpływ przepisów RODO na funkcjonowanie organów gminy. Jednocześnie wskażemy zakres zadań i funkcjonowania Rady Gminy poprzez omówienie praw i obowiązków radnych i przedstawienie realizacji zasad jawności działania samorządu. Omówimy, przede wszystkim liczne zmiany prawne w przedmiotowym zakresie, wskażemy trudności w rozumieniu roli komisji problemowych w radzie, a także liczne błędy popełniane przez komisje rewizyjne oraz komisje skarg, wniosków i petycji. Podczas szkolenia wskazane będą praktyczne wskazówki, jak takich nieprawidłowości nie popełniać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Udzielenie odpowiedzi, m.in. na pytania: 
- Czy posiedzenia komisji rady gminy mogą być nagrywane?
- Czy osoby, spoza rady, uczestniczące w komisji mogą nagrać to posiedzenie, a następnie udostępnić je na swojej stronie internetowej i w serwisie YouTube? 
- Czy realizacja obowiązku transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku z obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących pozwala na rezygnację ze sporządzania protokołów?
- Czy przewodniczący rady musi być członkiem komisji?
• Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, w których zawarte będzie omówienie poruszanych na szkoleniu zagadnień w zakresie uzupełniającym wykład. W materiałach, zamieszczone będą przykładowe plany pracy komisji rewizyjnej, komisji problemowej oraz wzór uchwały stanowiącej odpowiedź rady gminy na skargę. Wskazanym jest, by uczestnicy posiadali opracowane przez swoje komisje plany pracy, a także statuty swoich jednostek, do których odwoływać się będzie prowadzący podczas zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Regulacje statutowe dot. Komisji:
• Powoływanie.
• Tryb działania.
• Dostęp do dokumentów urzędowych.
2. Podstawowe zadania radnego ze szczególnym uwzględnieniem zadań budżetowych:
• Pojęcie procedury budżetowej.
• Opracowywanie projektu i uchwalanie budżetu.
• Wykonywanie budżetu (w tym zasady gospodarki finansowej i zasady prawa wydatków publicznych).
3. Prawa i obowiązki radnego:
• Mandat radnego (nabycie, zawieszenie, wygaśnięcie, utrata…).
• Uprawnienia (kontrolne, ochrona prawna, ochrona trwałości stosunku pracy, diety i zwrot kosztów podróży służbowych).
• Obowiązki radnego (utrzymanie więzi z mieszkańcami, udział w pracach rady).
• Ograniczenia w wykorzystaniu uprawnień wynikających z mandatu.
• Radny wobec wyborców.
• Ochrona stosunku pracy.
• Zakaz łączenia określonych stanowisk i funkcji ze sprawowaniem mandatu.
• Zakazy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• Składanie oświadczeń majątkowych.
• Przesłanki odpowiedzialności karnej radnego.
• Przesłanki odpowiedzialności cywilnej radnego.
4. Komisja rewizyjna: 
• Cele i organizacja kontroli wewnętrznej.
• Pozycja komisji rewizyjnej w radzie.
• Uprawnienia komisji rewizyjnej.
• Zakres działania.
• Kontrola zadań zleconych.
• Dostęp komisji rewizyjnej do dokumentów urzędowych.
• Tryb prowadzenia kontroli. 
5. Komisja skarg, wniosków i petycji:
• Zasady i tryb działania komisji.
• Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę.
6. Absolutorium:
• Dostęp komisji rewizyjnej do dokumentów urzędowych.
• Tryb prowadzenia kontroli.
• Istota absolutorium.
• Opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
• Badanie sprawozdania z wykonania budżetu.
• Ocena wykonania budżetu.
• Opinia składu orzekającego RIO.
• Skutki nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.
7. Raport o stanie gminy (powiatu):
• Uprawnienia kontrolne rady.
• Debata nad raportem o stanie jednostki i udzielenie wotum zaufania organowi wykonawczemu.
• Skutki nieudzielenia wotum zaufania organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do radnych, także tych, na co dzień wykonujących zadania przewodniczących komisji, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast, starostów), przewodniczących rad gmin (powiatów), pracowników obsługi rady – zaawansowanych i początkujących.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 1 czerwca 2022 r.