• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie i unieważnianie elektronicznych dowodów osobistych

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące unieważniania, wydawania i odbioru elektronicznych dowodów osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym wydawania i unieważniania elektronicznych dowodów osobistych w ujęciu praktycznym. Podczas zająć zostanie przekazana wiedza w zakresie procedur wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, zawierających drugą cechę biometryczną (odciski palców). Uzyskane porady i wskazówki pomogą uczestnikom uniknąć błędów, ujawnianych podczas kontroli. Ponadto zostaną omówione zmiany w ustawie o dowodach osobistych i nowe zadania organów gmin, wynikające z ustawy o aplikacji mObywatel. Zajęcia poprowadzi, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń, praktyk, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, który podzieli się z Państwem swoją wiedzą, wynikającą z wieloletniego doświadczenia zawodowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie umiejętności dotyczących stosowania praktycznej wiedzy dotyczącej procedur wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, zawierających drugą cechę biometryczną (odciski palców).
• Zdobycie porad i wskazówek od praktyka, w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów, ujawnianych podczas kontroli.
• Rozwój umiejętności stosowania przepisów prawa w zakresie omawianych zagadnień.
• Możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

•  Uczestnicy poznają odpowiedzi m. in. na poniższe pytania:

  •  Kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego? 
  •  Jak należy postąpić w sytuacji, gdy wnioskodawca odmawia złożenia odcisków palców? 
  •  W jaki sposób potwierdzać tożsamość i obywatelstwo polskie osoby ubiegającej się o dowód? 
  •  W jakich sytuacjach możliwy jest odbiór dowodu przez pełnomocnika? 
  •  Jakie są przesłanki wymiany i unieważnienia dowodu? 
  •  Czym różni się unieważnienie od fizycznego anulowania dowodu osobistego? 
  •  W jakich przypadkach wydaje się decyzje administracyjne dotyczące dowodu osobistego i jakie elementy muszą one zawierać?
  •  Czy dokument mObywatel zastąpi dowód osobisty? 
     
zwiń
rozwiń
Program

1. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną – zawartość i funkcjonalności. Identyfikacja biometryczna.
2. Zasady i aspekty praktyczne wydawania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną:
• sposób składania wniosku,
• osoby uprawnione do złożenia,
• realizacja obowiązku pobrania odcisków palców i inne czynności organu gminy, mające na celu wystawienie dowodu,
• odbiór dowodu osobiście i przez pełnomocnika.
3. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów, zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu.
4. Zgłaszanie utraty i uszkodzenia dowodu oraz podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych posiadacza dowodu.
5. Przesłanki wymiany i unieważnienia dowodu osobistego, właściwość organów i tryb postępowania.
6. Odmowa wydania oraz stwierdzenie nieważności dowodu osobistego:
• przesłanki zastosowania, tryb postępowania organu gminy,
• jakie elementy muszą zawierać decyzje o odmowie wydania i o stwierdzeniu nieważności dowodu?
• wykonalność decyzji.
7. Analiza wybranych przypadków z praktyki, najczęściej pojawiające się uchybienia.
8.   Dowód osobisty a dokument mObywatel. Zmiany w ustawie o dowodach osobistych oraz nowe zadania organów gmin, wynikające z ustawy o aplikacji mObywatel.
9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, realizujący zadania w zakresie dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

 

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.org.pl do 11 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.