Kurs dla kierowników USC: Obowiązki kierownika USC. Rejestracja stanu cywilnego. Wydawanie dokumentów. Zmiana imienia i nazwiska

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na 3-dniowy kurs dotyczący zagadnień związanych z obowiązkami kierownika USC w dniach 14, 21 i 22 czerwca. Szkolenie w godzinach 9:30-13.30 każdego dnia.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas kursu eksperci w sposób jasny i przejrzysty omówią najistotniejsze kwestie związane z właściwą organizacją pracy w USC w zakresie rejestracji urodzeń oraz zgonów czy wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego.

Program kursu został tak zaprojektowany, aby położyć nacisk, podczas przedstawiania zagadnień, na kwestie praktyczne dotyczące stosowania przepisów oraz rozwiać najczęstsze wątpliwości, pojawiające się w bieżącej pracy.

Udział w kursie gwarantuje zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz procedury zmiany imion i nazwisk. Jest on doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy z tego zakresu, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Eksperci prowadzący zajęcia to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie stosowania przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnictwo w 3 dniowym kursie dostarczy Państwu kompleksowej wiedzy i pozwoli nabyć praktyczne umiejętności dotyczące pracy w urzędzie stanu cywilnego, w szczególności w zakresie rejestracji urodzeń, zgonów, wydawania dokumentów z RSC czy zmiany imion i nazwisk.

 • Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie realizacji zadań z obszaru rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, w oparciu o obowiązujące przepisy, a także praktykę, wynikającą z wieloletniego doświadczenia zawodowego ekspertów prowadzących zajęcia.
 • Prezentacja zagadnień związanych z rejestracją urodzeń i zgonów. Wskazanie najczęstszych problemów w tym zakresie.
 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowania przez kierowników i pracowników USC przepisów ustaw regulujących problematykę rejestracji stanu cywilnego, w szczególności Prawa o aktach stanu cywilnego.
 • Przedstawienie problematyki odmowy dokonania czynności przez kierownika USC. Wskazanie w jakich sytuacjach można odmówić dokonywania czynności (np. uznania ojcostwa, zawarcia małżeństwa), omówienie kwestii braków formalnych i ich uzupełnienia.
 • Wskazanie, jakie przepisy należy zastosować przy uznawaniu orzeczeń zagranicznych.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym wydawaniem zaświadczeń i odpisów.
 • Omówienie kwestii zmiany imion i nazwisk.
 • Uzyskanie wzorów stosownych wniosków.
 • Poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertami, praktykami oraz z innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 14 czerwca 
REJESTRACJA URODZEŃ I ZGONÓW

1. Rejestracja urodzeń w RSC:

 • Osoby uprawnione do zgłoszenia urodzenia.
 • Elektroniczna rejestracja urodzeń.
 • Zasady nadania nr PESEL i zameldowania dziecka na pobyt stały i czasowy.
 • Czynności, mające wpływ na treść aktu urodzenia, w tym:
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • uznanie ojcostwa,
 • przysposobienie (adopcja).
 • Dołączenie wzmianki dodatkowej.
 • Wskazanie nazwiska dla dziecka.
 • Analiza art. 108 ust. 2 ustawy p.a.s.c.
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa.

2. Rejestracja zgonów w RSC:

 • Osoby uprawnione do zgłoszenia zgonu w kontekście ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Konsekwencje rejestracji aktu zgonu (dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa, karta pobytu).
 • Uzupełnienie aktu zgonu o datę i godzinę zgonu przez sąd oraz dołączenie wzmianki dodatkowej.
 • Wydanie kserokopii karty zgonu.
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa.

3. Kwestie problemowe, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC, pracownicy wydziałów ewidencji ludności i meldunków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

I dzień –Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego, obecnie Zastępca Kierownika USC w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, ekspert w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz przepisów regulujących realizację zadań przez USC.

 

II i III dzień – Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego, Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2008 r. związany z samorządem, obecnie jest kierownikiem USC w Szczecinie. Pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Od 2016 r. wiceprezes Zarządu Głównego SUSC RP. Prowadzi szkolenia z zakresu PASC, prawa administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 740 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 9 czerwca 2022 r.