• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Meldowanie cudzoziemców, ewidencja ludności - praktyczne stosowanie przepisów

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu ewidencji ludności, dotyczące meldowania cudzoziemców.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego prowadzący omówi kwestie praktyczne związane z prowadzeniem ewidencji ludności i meldowaniem cudzoziemców, nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy oraz rejestracją danych cudzoziemców w ewidencji ludności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • uzyskanie wiedzy oraz praktyki stosowania przepisów na kanwie wybranych przypadków, najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, w tym zwłaszcza meldowania i rejestracji danych cudzoziemców;
 • zdobycie porad i wskazówek od eksperta – praktyka, który od kilkunastu lat pracuje w organie, nadzorującym gminy w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów, ujawnianych podczas kontroli;
 • wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia;
 • rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady i aspekty praktyczne rejestracji danych w ewidencji ludności, ze szczególnym uwzględnieniem danych cudzoziemców.
 2. Nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim i cudzoziemcom, z urzędu i na wniosek. Tryb szczególny nadawania numeru PESEL przewidziany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Utrata i przywrócenie statusu UKR.
 3. Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji obowiązku meldunkowego, w tym sposoby dopełniania obowiązku meldunkowego, potwierdzanie pobytu w lokalu, meldowanie przez Internet i przez pełnomocnika.
 4. Zgłoszenie meldunkowe budzące wątpliwości – kiedy meldować prostą czynnością materialno-techniczną, a kiedy rozstrzygać sprawę w drodze decyzji administracyjnej?
 5. Meldowanie cudzoziemców:
 • zasady oraz dokumenty, potwierdzające legalność pobytu i status cudzoziemca,
 • meldowanie obywateli Wielkiej Brytanii po „Brexicie”,
 • ustalanie okresu legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce, zgłaszających się do zameldowania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • kwestie problemowe z zakresu meldunków, sprawiające trudności interpretacyjne.
 1. Analiza wybranych przypadków z praktyki szkolącego.
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i meldowania cudzoziemców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 25 stycznia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.