Prowadzenie postępowań administracyjnych w czasie epidemii w ewidencji ludności, dowodach osobistych. E-doręczenia. Wydawanie zaświadczeń, opłaty skarbowe, zwolnienia

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego prowadzący omówi problematykę prowadzenia postępowań administracyjnych dobie epidemii Covid-19 w nawiązaniu do zmian w zakresie doręczeń elektronicznych, które wejdą w życie 5 października br. Ponadto, zostaną omówione najczęściej popełniane błędy i uchybienia w zakresie rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, także dotyczące kwestii opłat skarbowych i związanych z nimi zwolnień.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zapoznanie się ze zmianami przepisów w zakresie rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, które wynikają z ustawy o doręczeniach elektronicznych;
 • uzyskanie wiedzy praktycznej oraz wyjaśnienie na kanwie wybranych przypadków najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów w zakresie rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności;
 • zdobycie porad i wskazówek od praktyka w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli;
 • rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień;
 • wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w ustawach o ewidencji ludności, dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych, które mają wejść w życie 5 października 2021 r.

2. Załatwianie spraw obywatelskich w czasie epidemii

 • terminy procesowe – sposób obliczania, przywrócenie terminu,
 • czynności dowodowe a możliwość odstąpienia od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu,
 • zapoznanie z aktami postępowania w trybie zdalnym,
 • doręczenia w czasie epidemii,
 • ograniczenia w obsłudze klientów w związku ze stanem epidemii,
 • powierzenie zadań urzędu innemu urzędowi w razie niezdolności do ich wykonywania w całości lub części.

3. Wybrane kwestie problematyczne w zakresie rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, w szczególności:

 • braki formalne a braki merytoryczne wniosków,
 • interes prawny jako przesłanka merytoryczna załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem strony,
 • sprawy załatwiane w formie czynności materialno-technicznej i w drodze decyzji administracyjnej,
 • stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

4.Często popełniane przez organy gmin i kierowników USC nieprawidłowości i uchybienia w zakresie spraw obywatelskich.

5. Opłaty w sprawach obywatelskich:

 • opłaty skarbowe a opłaty stanowiące dochód budżetu państwa,
 • wysokości i rodzaje opłat za poszczególne czynności,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
 • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od opłaty skarbowej,
 • zwolnienia od opłat na podstawie art. 267 k.p.a.,
 • postępowanie organu w razie braku należnej opłaty i skutki procesowe nieuiszczenia opłaty.

6.Analiza wybranych przypadków z praktyki oraz tez orzeczeń sądów administracyjnych.

7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 170 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 24 sierpnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.