Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności w zakresie dotyczącym meldunków i spraw meldunkowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu dwudniowe szkolenie, które jest poświęcone prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, z uwzględnieniem rozwiązań szczególnych obowiązujących w czasie epidemii COVID 19. Podczas zajęć prowadzący, na przykładach z praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych, wyjaśni wątpliwości oraz kwestie problemowe dotyczące spraw meldunkowych. Omówione zostaną m. in. decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych, z uwzględnieniem doręczania pism po zmianach, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych, postępowanie dowodowe oraz kwestie z zakresu rozstrzygnięć. Zajęcia poprowadzi, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • poszerzenie wiedzy w temacie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, z uwzględnieniem rozwiązań szczególnych, obowiązujących w czasie epidemii COVID-19;
 • wskazanie zmian dotyczących doręczania pism po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach;
 • wyjaśnienie na przykładach z praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych wątpliwości oraz kwestii problemowych;
 • poprawa jakości orzekania w sprawach meldunkowych; rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień;
 • możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1- 17 stycznia

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia, wyjaśnienie pojęć: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna.
 2. Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych – analiza art. 31 i art. 35 ustawy o ewidencji ludności.
 3. Przesłanki wydania decyzji o zameldowaniu, wymeldowaniu i uchyleniu czynności materialno-technicznej zameldowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Standardy i zasady ogólne postępowania meldunkowego wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Uczestnicy postępowań w sprawach meldunkowych: strony, ich pełnomocnicy i przedstawiciele, świadkowie, prokurator.
 6. Terminowość załatwiania spraw meldunkowych, ponaglenie, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
 7. Doręczanie pism po zmianach wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 8. Wezwania w sprawach meldunkowych – cel, treść, forma.
 9. Etap wstępny – wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek, uzupełnianie braków formalnych wniosku, odmowa wszczęcia postępowania, tryb postępowania w razie nieuiszczenia opłaty, ustalenie kręgu stron postępowania i zawiadomienie ich o wszczęciu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, prowadzący postępowania oraz uczestniczący w wydawaniu decyzji w sprawach meldunkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 170 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 590 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 
do 
13 stycznia 2022 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.