Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności w zakresie dotyczącym meldunków i spraw meldunkowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu dwudniowe szkolenie, którego tematyka będzie poświęcona prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. Podczas zajęć prowadzący, na przykładach z praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych, wyjaśni wątpliwości oraz kwestie problemowe dotyczące spraw meldunkowych. Omówione zostaną m. in. decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych z uwzględnieniem doręczania pism po zmianach, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych, postępowanie dowodowe oraz kwestie z zakresu rozstrzygnięć w w/w sprawach. Zajęcia poprowadzi ekspert, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad organami gmin w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych z uwzględnieniem rozwiązań szczególnych;
 • wskazanie zmian dotyczących doręczania pism po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach;
 • wyjaśnienie, na przykładach z praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych, wątpliwości oraz kwestii problemowych;
 • poprawa jakości orzekania w sprawach meldunkowych;
 • rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień;
 • możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1- 7 listopada

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia, wyjaśnienie pojęć: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna.
 2. Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych – analiza art. 31 i art. 35 ustawy o ewidencji ludności.
 3. Przesłanki wydania decyzji o zameldowaniu, wymeldowaniu i uchyleniu czynności materialno-technicznej zameldowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Standardy i zasady ogólne postępowania meldunkowego, wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Uczestnicy postępowań w sprawach meldunkowych: strony, ich pełnomocnicy i przedstawiciele, świadkowie, prokurator.
 6. Terminowość załatwiania spraw meldunkowych, ponaglenie, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
 7. Doręczanie pism po zmianach, wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 8. Wezwania w sprawach meldunkowych – cel, treść, forma.
 9. Etap wstępny – wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek, uzupełnianie braków formalnych wniosku, odmowa wszczęcia postępowania, tryb postępowania w razie nieuiszczenia opłaty, ustalenie kręgu stron postępowania i zawiadomienie ich o wszczęciu.

 

Dzień 2 – 8 listopada

 1. Postępowanie wyjaśniające – czynności dowodowe w sprawach meldunkowych i ich dokumentowanie, obowiązki organu gminy i uprawnienia stron na etapie wyjaśniania sprawy.
 2. Udostępnianie akt stronom postępowania.
 3. Przerwanie toku postępowania w sprawie meldunkowej – zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i tryby).
 4. Rozstrzygnięcia w sprawach meldunkowych – decyzje i postanowienia, elementy treści, uzasadnienie faktyczne i prawne, zaskarżalność, sprostowanie i uzupełnienie.
 5. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji – odwołanie i zażalenie, czynności organu gminy związane z otrzymaniem odwołania/zażalenia, rozstrzygnięcia organu odwoławczego oraz ich skutki. Ostateczność i prawomocność decyzji meldunkowej.
 6. Weryfikacja decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych: wznowienia postępowania (przesłanki, organ właściwy, procedura, rodzaje rozstrzygnięć) i stwierdzenia nieważności decyzji (przesłanki, organ właściwy, zakres postępowania).
 7. Rozwiązywanie kazusów, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, prowadzący postępowania oraz uczestniczący w wydawaniu decyzji w sprawach meldunkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 590 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 3 listopada 2022 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.