• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie rejestru wyborców w kontekście nadchodzących wyborów w 2023 r. Praktyczne stosowanie przepisów

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów ewidencji ludności, przedmiotem którego będzie rejestr wyborców w świetle obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2011 r. w gminach realizowane są zadania z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze, które zostało wydane na podstawie art. 25 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Ze względu na zbliżające się wybory, które odbędą się w 2023 r. proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zagadnienia, wynikające z prowadzenia przez gminy rejestru wyborców na podstawie w/w przepisów. Podczas webinarium zostaną wyjaśnione kwestie dotyczące zakresu gromadzonych danych w rejestrze wyborców oraz omówiony sposób jego aktualizacji. Prowadząca wskaże sytuacje, kiedy wyborca jest wpisywany do rejestru wyborców na swój wniosek. Ponadto omówi także praktyczne zagadnienia wynikające z obowiązku utrzymywania stałego rejestru wyborców w stanie aktualnym. Zagadnienia dot. rejestru wyborców będą omawiane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów wykonawczych z zaznaczeniem planowanych zmian związanych z budową Centralnego Rejestru Wyborców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie problematyki stałego rejestru wyborców związanego z realizacją zadań organów gmin w zakresie przetwarzania danych w Rejestrze PESEL i Rejestrze Mieszkańców.
  • Omówienie zagadnień dotyczących prowadzonych postępowań dotyczących rozpatrywania wniosków o dopisanie do rejestru wyborców. Zdobycie wiedzy, kiedy wyborca zostaje wpisany do rejestru wyborców z urzędu, a kiedy na swój wniosek.
  • Wyjaśnienie, czym jest wpis do rejestru wyborców, a czym wpis do spisu wyborców. Przedstawienie i omówienie formularzy wniosków.
  • Zapoznanie uczestników z problematyką związaną ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania.
  • Przybliżenie praktyki właściwego aktualizowania stałego rejestru wyborców w celu uzyskania jego referencyjności przed przystąpieniem do sporządzenia spisów wyborców.
  • Omówienie problematyki związanej z prowadzeniem i umieszczaniem informacji dodatkowych w rejestrze wyborców, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku dotyczącego przekazywania informacji, które umieszczane są w rejestrze, między organami gmin.
  • Wskazanie trybów powiadamiania o wykreśleniu lub wpisaniu do rejestru, a także zasad udostępniania rejestru.
  • Wyjaśnienie zasad wprowadzania do systemu informatycznego, zorganizowanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, służącego do przekazywania innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych dotyczących obywateli tych państw, wpisanych do rejestru wyborców.
zwiń
rozwiń
Program

1. Sposób prowadzenia rejestru wyborców.
2. Zakres gromadzonych danych w rejestrze wyborców w stosunku do danych zgromadzonych w ewidencji ludności.
3. Wpisywanie do rejestru wyborców:
• stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania,
• nigdzie nie zamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy, 
• stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem, aniżeli adres zameldowania na pobyt stały.
4. Sposób wpisywania do rejestru wyborców w części B.
5. Aktualizacja rejestru wyborców.
6. Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze.
7. Udostępnianie danych z rejestru.
8. Skreślanie z rejestru wyborców.
9. Funkcja pełnomocnika a stały rejestr wyborców.
10. Głosowanie korespondencyjne przez wyborcę niepełnosprawnego a funkcja pełnomocnika. 
11. Sposób sporządzania spisu wyborców i metoda jego aktualizacji.
12. Przedstawienie przygotowywanych zmian do Kodeksu Wyborczego w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Wyborców i wynikających z nich obowiązków gmin, polegających na bieżącym aktualizowaniu tego rejestru.
13. Dyskusja, pytania uczestników. 

Uwaga! Treść programu zostanie dostosowana do bieżących przepisów prawnych aktualnych na dzień szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze i pracownicy urzędów gmin i miast, zajmujący się ewidencją ludności oraz realizujący zadania związane z rejestrem wyborców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk i specjalista. Od ponad 40 lat zawodowo i hobbistycznie zajmuje się zagadnieniami z zakresu ewidencji ludności oraz tematyką wyborczą. Były pracownik administracji rządowej i samorządowej. Od lat współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, jej szkolenia są wysoko oceniane przez uczestników za jasny przekaz i praktyczne treści.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 lutego 2023 r.