Realizacja przez gminy zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione przez eksperta zasady i praktyczne aspekty czynności meldunkowych oraz zasady udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL. Zagadnienia i problemy poruszane podczas spotkania będą przedstawiane z punku widzenia organu jst w ujęciu praktycznym, a także na podstawie doświadczeń zawodowych, które trenerka zdobyła podczas swojej zawodowej praktyki i w wyniku przeprowadzanych kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie zasad prawidłowego wykonywania przez organ gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności, na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i rozporządzeń wykonawczych.
  • Omówienie kluczowych zasad związanych z ewidencją ludności i sprawami meldunkowymi.
  • Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości oraz wyroków sądowych z tego zakresu.
  • Możliwość uzyskania praktycznych porad i wskazówek z zakresu problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych:
a. wszczęcie postępowania:
• weryfikacja wniosku pod względem formalnym, 
• ustalenie stron postępowania, wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego, 
• zawiadomienie stron postępowania;
b. opłata skarbowa;
c. postępowanie dowodowe (stosowanie przepisów prawa procesowego);
d. rozstrzygnięcie (prawidłowa forma, elementy obligatoryjne rozstrzygnięcia);
e. prawidłowe doręczenie rozstrzygnięcia.
2. Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.
3. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL:

a. Wniosek:
• weryfikacja wniosku pod względem formalnym,
• badanie uprawnień wnioskodawcy do uzyskania danych, 
• wezwanie do złożenia wyjaśnień;
b. opłata;
c. odpowiedź (udostępnienie danych, odmowa udostępnienia).
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst, zajmujący się sprawami ewidencji ludności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Na co dzień przeprowadza i koordynuje kontrole planowe w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie z zakresu spraw obywatelskich. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie elektronicznej administracji publicznej rządowej i samorządowej.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 25 sierpnia 2022 r.