• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rejestracja stanu cywilnego z uwzględnieniem najnowszych zmian. Omówienie wybranych przepisów, orzeczeń oraz kazusów

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najczęściej pojawiające się problemy związane z rejestracją stanu cywilnego, a w szczególności z postępowaniem z aktami stanu cywilnego, czy wydawaniem dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zagadnień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w oparciu o wybrane przepisy, orzeczenia oraz kazusy. Tematyka zajęć będzie uwzględniała najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące problematyki aktów stanu cywilnego.

Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, szczegółowo omówi zagadnienia związane ze zmianą imienia i nazwiska, wprowadzaniem wzmianek dodatkowych do asc, a także wydawaniem dokumentów z rejestru stanu cywilnego. Zajęcia będą miały praktyczny wymiar, wzbogacone zostaną wybranymi orzeczeniami i kazusami, a także przykładami, pochodzącymi z wieloletniej pracy eksperta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego.
 • Omówienie wybranych problemów dotyczących bieżącej pracy w urzędach stanu cywilnego.
 • Przedstawienie problematyki wydawania dokumentów z rejestrów stanu cywilnego, w tym wielojęzycznych dokumentów.
 • Przegląd wybranego orzecznictwa z zakresu tematyki szkolenia.
 • Możliwość konsultacji podczas zajęć kwestii problemowych z doświadczonym ekspertem, praktykiem.

Wskazanie:

 • Kto może być stroną postępowania o zmianę imienia i nazwiska?
 • Jakie procedury obowiązują w przypadku zmiany imienia i nazwiska u dziecka? Co jeśli rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską?
 • Jak dołączać wzmianki dodatkowe w BUSC-u?
 • Kiedy można odwołać się od decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska?
 • Jak, w sposób właściwy i zgodny z prawem, należy wydawać dokumenty z rejestru stanu cywilnego?
 • Jak prawidłowo wydawać odpisy i zaświadczenia z rsc?
 • Co z opłatą skarbową?
 • Jak wydawać wielojęzyczny odpis aktu tanu cywilnego?
 • Czym jest interes prawny?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana imion i nazwisk w oparciu o przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz uznawanie orzeczeń o zmianie imienia i nazwiska, dokonanych przez obywatela polskiego za granicą:

 • strona w postępowaniu o zmianę imienia i nazwiska;
 • „ważne powody” do zmiany imienia/nazwiska na przykładzie wybranego orzecznictwa;
 • wyrażenie zgody przez drugiego rodzica na zmianę imienia/nazwiska małoletniego dziecka oraz dziecka, które ukończyło 13 lat;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • wykonalność, a ostateczność decyzji o zmianie imienia i nazwisk; 
 • odwołanie od decyzji o ZIN, samokontrola organu I instancji, cofnięcie odwołania;
 • automatyczne uznawanie orzeczeń o zmianie imienia i nazwiska wydanych po 1 lipca 2009 r. i dokonanych przez obywatela polskiego za granicą, w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego;
 • zmiana imienia/nazwiska – „sprawa cywilna”;
 • dołączenie wzmianki dodatkowej o zmianie imienia i nazwiska do aktu stanu cywilnego w rejestrze BUSC; 
 • aktualizacja rejestru PESEL.

2. Wydawanie dokumentów z rejestrów stanu cywilnego:

 • wydawanie odpisów i zaświadczeń, w tym zaświadczeń o stanie cywilnym, forma odmowy;
 • pełnomocnictwa i opłaty od pełnomocnictw;
 • wydawanie wielojęzycznego odpisu aktu tanu cywilnego oraz dokumentów na wielojęzycznych formularzach standardowych:
  • Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych EU);
 • pojęcie interesu prawnego;
 • inne, niż przewidziane w art. 44, formy udostępniania informacji przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

− wydawanie dokumentów z akt zbiorowych,
− zwrot dokumentów stanowiących akta zbiorowe - art. 26 ust.2 i art. 138 p.a.s.c.; 
− wynoszenie akt zbiorowych poza urząd stanu cywilnego. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2006 r. z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w jednym z dużych miast. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 czerwca 2023 r.