Sprawy obywatelskie - prowadzenie postępowań w czasie epidemii, zmiany związane z e-doręczeniami, opłaty, wątpliwości w stosowaniu przepisów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego prowadzący omówi kwestie prowadzenia postępowań administracyjnych w dobie epidemii Covid-19 w nawiązaniu do zmian w zakresie doręczeń elektronicznych, które wejdą w życie 5 października br. Ponadto, zostaną przedstawione najczęściej popełniane błędy i uchybienia w zakresie rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, także dotyczące opłat skarbowych i związanych z nimi zwolnień.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • zapoznanie się ze zmianami przepisów w zakresie rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, które wynikają z ustawy o doręczeniach elektronicznych;
  • uzyskanie wiedzy praktycznej oraz wyjaśnienie na kanwie wybranych przypadków najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów w zakresie rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności;
  • zdobycie porad i wskazówek od eksperta- praktyka w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli;
  • rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień;
  • wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

​​​​​​1. Zmiany w ustawach o ewidencji ludności, dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego, wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych, które zaczną obowiązywać od 5 października 2021 r.
2. Załatwianie spraw obywatelskich w czasie epidemii:

• terminy procesowe – sposób obliczania, przywrócenie terminu,
• czynności dowodowe a możliwość odstąpienia od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu,
• zapoznanie z aktami postępowania w trybie zdalnym,
• doręczenia w czasie epidemii,
• ograniczenia w obsłudze klientów w związku ze stanem epidemii,
• powierzenie zadań urzędu innemu urzędowi w razie niezdolności do ich wykonywania w całości lub części.
3. Wybrane kwestie problematyczne w zakresie rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, w szczególności:
• braki formalne a braki merytoryczne wniosków,
• interes prawny jako przesłanka merytoryczna załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem strony,
• sprawy załatwiane w formie czynności materialno-technicznej i w drodze decyzji administracyjnej,
• stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Najczęściej popełniane, przez organy gmin i kierowników USC, nieprawidłowości i uchybienia w zakresie spraw obywatelskich.
5. Opłaty w sprawach obywatelskich:

• opłaty skarbowe a opłaty stanowiące dochód budżetu państwa,
• wysokości i rodzaje opłat za poszczególne czynności,
• opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
• zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od opłaty skarbowej,
• zwolnienia od opłat na podstawie art. 267 Kpa,
• postępowanie organu w razie braku należnej opłaty i skutki procesowe nieuiszczenia opłaty.
6. Analiza wybranych przypadków z praktyki oraz tez orzeczeń sądów administracyjnych.
7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, kierownicy i pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 170 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 1 października 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.