• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 9 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399,00 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest postępowanie administracyjne w obszarze dotyczącym ewidencji ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i wydawania decyzji w sprawach rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Wyjaśnione zostaną najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania przepisów w tym zakresie. Zajęcia poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad wykonywaniem przez gminy zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wyjaśnienie na kanwie wybranych przypadków, najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów w zakresie stosowania procedury administracyjnej oraz wydawania decyzji w sprawach rejestracji stanu cywilnego, a także zmiany imion i nazwisk.
 • Zdobycie porad i wskazówek od eksperta – praktyka, w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli.
 • Wyjaśnienie na przykładach, pochodzących z praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych, wątpliwości oraz kwestii problemowych dotyczących omawianych zagadnień.
 • Rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień.
 • Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
 • Uczestnicy poznają odpowiedzi m. in. na pytania:

- W jakich sprawach kierownik USC powinien stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego?

- Jakie są cele procedury administracyjnej? Jakie elementy musi zawierać decyzja administracyjna?

- Czy można skutecznie wnieść podanie e-mailem?

- Jak postąpić, gdy należna opłata od wniosku nie została uiszczona?

- Czy można pozostawić wniosek bez rozpoznania w przypadku, gdy wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego?

- Jakie okoliczności nie są uznawane w orzecznictwie sądów administracyjnych za ważne powody zmiany imienia lub nazwiska?

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Wyjaśnienie pojęć: czynność materialno-techniczna, decyzja i postępowanie administracyjne.
 2. Cele i istota procedury administracyjnej uregulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 3. Charakter postępowań, prowadzonych przez kierowników USC. Decyzje wydawane w sprawach rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
 4. Zagadnienia ogólne z k.p.a.: zasady postępowania, uczestnicy, terminy załatwiania spraw, ponaglenie, doręczenia, wezwania.
 5. Wnioski w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk – elementy obligatoryjne wniosku; sposób wnoszenia; tryb postępowania w razie stwierdzenia braków formalnych lub nieuiszczenia należnej opłaty; pozostawienie wniosku bez rozpoznania a odmowa wszczęcia postępowania.
 6. Postępowanie rozpoznawcze – czynności wyjaśniające i ich dokumentowanie; udostępnienie akt; wysłuchanie strony przed wydaniem decyzji; badanie interesu faktycznego i prawnego wnioskodawcy/ważnych powodów zmiany imienia lub nazwiska.
 7. Zawieszenie i umorzenie postępowania.
 8. Wydanie decyzji – elementy treści, uzasadnienie faktyczne i prawne.
 9. Zaskarżalność decyzji w sprawach rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Czynności kierownika USC związane z otrzymaniem odwołania.
 10. Studia przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, prawnik, administratywista, politolog, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego zatrudniony na stanowisku ds. nadzoru nad wykonywaniem przez gminy zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, przeprowadził kilkadziesiąt kontroli w obszarze rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, doświadczony trener, prowadził szkolenia dla pracowników USC i stanowisk ds. obywatelskich w urzędach miast i gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399,00 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 maja 2024 r.