Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w USC. Przekazywanie dokumentacji do archiwum

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z archiwizacji dokumentacji w USC

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dedykowanemu pracownikom USC oraz osobom, które zajmują się czynnościami kancelaryjnymi i postępowaniem z dokumentacją w gminach i miastach. Dzięki niemu usystematyzują Państwo wiedzę z zakresu zasad dotyczących postępowania z dokumentacją w USC, czy funkcjonowania systemu kancelaryjnego bezdziennikowego. Omawiane będą zasady klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, przekazywania do archiwum oraz kontroli prowadzenia dokumentacji w USC.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w USC, przekazywania spraw do archiwum. Analiza norm obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, z uwzględnieniem realizacji czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.
 • Omówienie procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi.
 • Przedstawienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych RODO. Wskazanie sposobu postępowania z dokumentacją, wyliczania okresu przechowywania spraw, zamykania teczek, przygotowania dokumentacji do archiwum USC i urzędu.
 • Przedstawienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w związku z bieżącą pracą dotyczącą czynności kancelaryjnych, postępowaniem z dokumentacją oraz przekazywaniem do archiwum.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych dotyczących szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przepisy prawa polskiego (ustawy, rozporządzenia, procedury i normy) dotyczące prowadzenia dokumentacji.
 2. Kto ma prawo kontrolować sposób prowadzenia dokumentacji w USC?
 3. Na czym polega system kancelaryjny bezdziennikowy i jak go realizować?
 4. Proces przechodzenia z kancelarii papierowej na elektroniczną – kluczowe elementy.
 5. Momenty zwrotne w obiegu dokumentacji, czyli jak nie popełniać poważnych błędów tworząc akta: znak sprawy, znak pisma, rejestracja dokumentacji w urzędzie. Identyfikacja sprawy i tworzenie akt sprawy.
 6. Jak obliczyć i z czego wynika okres przechowywania dokumentacji?
 7. Kategoria archiwalna dokumentacji i konsekwencje błędnej kwalifikacji akt.
 8. Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt przez pracowników. Jak odnaleźć sprawę w wykazie akt?
 9. Zamykanie teczek rzeczowych i przygotowanie dokumentacji do archiwum USC i urzędu.
 10. Etapy i charakterystyka prac archiwizacyjnych.
 11. Ewidencja dokumentacji USC.
 12. Udostępnianie akt w archiwum, a wycofywanie akt do komórek organizacyjnych. Profilaktyka konserwatorska w USC.
 13. Zasady udostępniania dokumentacji zakończonej, z uwzględnieniem nowelizowanego prawa o ochronie danych osobowych (RODO).
 14. Podsumowanie (pytania, dyskusja).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC, a także pracownicy kancelarii i sekretariatów, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, osoby odpowiedzialne za dokumentację w archiwach zakładowych i składnicach akt w jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, biegły sądowy, pracowała w administracji państwowej, prowadziła kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń