• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z uwzględnieniem RODO i najnowszego orzecznictwa

Szanowni Państwo. Zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące udostępniania danych związanych z ewidencją ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z uwzględnieniem przepisów o RODO i najnowszego orzecznictwa. Podczas zajęć zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o dowodach osobistych i o ewidencji ludności w kontekście udostępniania danych. Zajęcia poprowadzi, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie, na wybranych przykładach, najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o dowodach osobistych i o ewidencji ludności w zakresie udostępniania danych;
• poprawa jakości orzekania w sprawach z zakresu udostępniania danych;
• wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia;
• rozwój umiejętności stosowania przepisów obejmujących problematykę omawianych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady i przesłanki legalizujące przetwarzanie (w tym udostępnianie) danych osobowych wynikające z RODO.
2. Zasady i przesłanki udostępniania przez organy gmin danych z rejestru PESEL, Rejestrów Mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, wynikające z ustaw o ewidencji ludności i o dowodach osobistych.
3. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach udostępniania danych i dokumentacji.
4. Rozpatrywanie wniosku o udostepnienie danych lub wniosku o udostępnienie dokumentacji:

• etap I – ocena wstępna wniosku: badanie elementów formalnych oraz ustalenie wysokości opłaty; postępowanie organu gminy w przypadku braków formalnych wniosku lub nieuiszczenia należnej opłaty;
• etap II – ocena merytoryczna wniosku: badanie uprawnienia wnioskodawcy do uzyskania danych; wezwanie do wykazania;
• etap III – udostępnienie danych w formie czynności materialno-technicznej albo odmowa udostępnienia w formie decyzji administracyjnej: elementy, zaskarżalność decyzji.
5. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących udostępniania danych.
6. Studia przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek organizacyjnych, zajmujący się sprawami obywatelskimi w urzędach miast i gmin, kierownicy i pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, zrealizował wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 grudnia 2022 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.