Wydawanie dowodów osobistych –projektowane zmiany, analiza wybranych przypadków

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące wydawania i odbioru dowodów osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia prowadzący omówi problematyczne kwestie, najczęściej popełniane błędy i uchybienia związane z wydawaniem dowodów osobistych z zakresu stosowania przepisów o dowodach osobistych. Przedstawione zostaną również istotne zmiany w przepisach ustawy o dowodach osobistych, wprowadzone ustawą z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • szczegółowe zapoznanie się ze zmianami w ustawie o dowodach osobistych, które mają wejść w życie w lipcu i sierpniu 2021r.;
  • uzupełnienie wiedzy oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących stosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych, w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy;
  • rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień;
  • wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wybrane kwestie problematyczne w zakresie dowodów osobistych, m.in.:
• braki formalne a ocena merytoryczna wniosku o wydanie dowodu osobistego. Kiedy pozostawić wniosek bez rozpoznania, a kiedy wydać decyzję?
• Wątpliwości, co do posiadania obywatelstwa polskiego przez wnioskodawcę,
• odbiór dowodu przez pełnomocnika,
• unieważnienie dowodu na skutek zmiany danych powstałej w wyniku czynności prawnej za granicą,
• upływ terminu ważności a inne powody ubiegania się o wydanie nowego dowodu.
2. Najczęściej popełniane nieprawidłowości i uchybienia przez organy gmin w zakresie wydawania i unieważniania dowodów osobistych.
3. Zmiany w przepisach ustawy o dowodach osobistych wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r.
4. Szczegółowy zakres projektowanych zmian ustawy o dowodach osobistych mających na celu przede wszystkim dostosowanie ustawy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się, które mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.:

• wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej w dowodzie osobistym, tj. odcisków palców,
• zmiany w terminach ważności dowodów osobistych,
• dostęp do danych biometrycznych i ich przechowywania,
• zmiany w zakresie wnioskowania o wydanie dowodu osobistego i odbioru dowodu,
• przesłanki wymiany dowodu osobistego,
• zmiany w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych,
• wprowadzenie obowiązku złożenia pełnomocnictwa w sprawach dowodów osobistych,
• przeniesienie regulacji z rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego do ustawy.
5. Analiza wybranych przypadków z praktyki oraz tez wybranych orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach dowodów osobistych, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 170 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Cena: 290 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 17 maja 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.