Wydawanie i unieważnianie elektronicznych dowodów osobistych po zmianach przepisów

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące unieważniania, wydawania i odbioru elektronicznych dowodów osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym wydawania i unieważniania elektronicznych dowodów osobistych. 
Podczas zająć zostanie przekazana wiedza praktyczna w zakresie procedur wydawania dowodów osobistych po zmianach 
w przepisach prawa, obowiązujących od 7 listopada 2021 r., mających na celu dostosowanie polskich regulacji 
do rozporządzenia unijnego w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii oraz wdrożenie dowodu 
osobistego z drugą cechą biometryczną (odciskami palców). Uzyskane porady i wskazówki pomogą Państwu uniknąć błędów,
ujawnianych podczas kontroli. Zajęcia poprowadzi, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń, praktyk z wieloletnim 
doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów 
osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• nabycie umiejętności dotyczących stosowania wiedzy praktycznej w zakresie procedur wydawania dowodów osobistych 
po zmianach przepisów, obowiązujących od 7 listopada 2021 r., mających na celu przede wszystkim dostosowanie polskich 
regulacji do rozporządzenia unijnego w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii oraz wdrożenie 
dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną (odciskami palców); 
• zdobycie porad i wskazówek od eksperta- praktyka, w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów 
ujawnianych podczas kontroli;
• możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia;
• rozwój umiejętności stosowania przepisów prawa w zakresie omawianych zagadnień.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną po zmianach, obowiązujących od 7 listopada 2021 r. – zawartość i funkcjonalności. 
Identyfikacja biometryczna.
2. Zasady i aspekty praktyczne wydawania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną:
• sposób składania wniosku,
• osoby uprawnione do złożenia,
• realizacja obowiązku pobrania odcisków palców i inne czynności organu gminy, mające na celu wystawienie dowodu,
• odbiór dowodu osobiście i poprzez pełnomocnika.
3. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów, zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu.
4. Zgłaszanie utraty i uszkodzenia dowodu oraz podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych posiadacza dowodu.
5. Przesłanki wymiany i unieważnienia dowodu osobistego, właściwość organów i tryb postępowania.
6. Odmowa wydania oraz stwierdzenie nieważności dowodu osobistego:
• przesłanki zastosowania, tryb postępowania organu gminy,
• jakie elementy muszą zawierać decyzje o odmowie wydania i o stwierdzeniu nieważności dowodu?
• wykonalność decyzji.
7. Analiza wybranych przypadków z praktyki oraz omówienie najczęściej pojawiających się uchybień.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, realizujący zadania w zakresie dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl 
do 
12 września 2022 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.