• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zadania, obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestracja i kwalifikacja wojskowa istotna z punktu widzenia działań pracowników USC i wydziałów ewidencji ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, dzięki któremu uczestnicy będą mogli rozwiązać problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w świetle obowiązujących przepisów i planowanych zmian, które mają wejść w życie pod koniec 2022 r. Ponadto zdobędą i utrwalą wiedzę dotyczącą m. in.: zadań z zakresu nakładania obowiązku świadczeń osobistych czy rzeczowych, czy kwestii świadczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwości wymiany doświadczeń, czy konsultacji ekspertem-praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Uwaga! Problematyka, omawiana podczas zajęć zostanie dostosowana do najnowszych, aktualnych na dzień realizacji szkolenia przepisów prawnych!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki zajęciom uczestnik:

  • Pozna obowiązki jst dotyczące rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej w oparciu o stosowanie przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz wieloletnią praktyką eksperta.
  • Zdobędzie aktualną wiedzę, odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne, wynikające z najnowszych przepisów prawnych, niezbędne do prawidłowego przygotowania procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej.
  • Uzyska informacje i cenne wskazówki dotyczące wykonywania przez organ gminy zadań związanych z obowiązkiem świadczeń osobistych i rzeczowych, zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.
  • Otrzyma gotowe wzory dokumentów dotyczących tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja obowiązków związanych z rejestracją osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej:
a. Aktualne podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (oraz założenia ewidencji wojskowej), sporządzanie i prowadzenie rejestru, przekazywanie rejestru do WKU.
b. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji. Obowiązek zawiadamiania o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy, przekazywanie informacji wojewodzie.
2. Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.
3. Realizacja obowiązków związanych z procesem przygotowania kwalifikacji wojskowej:

a. Aktualne podstawy prawne regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej, monitorowanie aktualności rejestru, sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji, prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP, wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej, grzywna w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie wezwanego do kwalifikacji wojskowej przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
b. Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej, przekazywanie wojewodzie wniosków do Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, przekazywanie listy stawiennictwa powiatowym komisjom lekarskim, ustalanie przyczyn braku stawienia się osób do kwalifikacji i miejsca ich pobytu oraz przekazywanie tych informacji przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień, przekazywanie WKU dokumentów zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 r.k.w., obowiązek zawiadamiania o stawieniu się po raz pierwszy do kwalifikacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów/biur ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów gmin i miast, kierownicy i pracownicy USC, w szczególności osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz zajmujące się obroną cywilną czy zarządzaniem kryzysowym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w urzędzie wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, czy k.p.a.). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst dotyczące spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów. Jej wykłady są wysoko oceniane przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 392 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 stycznia 2023 r.