• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kary umowne i inne sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kontraktach publicznych

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą zagadnienia związane z zapewnieniem skutecznego i terminowego wykonania umów zawieranych w ramach zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

• Umowa, w tym umowa o udzielenie zamówienia publicznego, to porozumienie, które określa wzajemne prawa i obowiązki stron. Aby mogła być skutecznie wykonywana, musi zawierać mechanizmy dyscyplinujące strony kontraktu pod groźbą wystąpienia określonych sankcji. Część tych mechanizmów została wskazana w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, a zastosowanie innych zależy od woli zamawiającego. Wspomniane mechanizmy nie tylko porządkują cały proces realizacji zadania, ale potrafią działać prewencyjnie i zniechęcić nierzetelne podmioty od złożenia oferty. Sens stosowania tych mechanizmów uzależniony jest jednak od nadania im właściwej treści, a następnie prawidłowego ich zastosowania. Analiza postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazuje, że na tym polu nadal występuje wiele nieprawidłowości, które w konsekwencji pozwalają wykonawcy zadania publicznego naruszać postanowienia umowy.
• Podczas proponowanego szkolenia:
- Przeanalizujemy zasady wprowadzania do umów o realizację zamówienia zapisów dotyczących kar umownych.
- Wskażemy sposoby prawidłowego zabezpieczania należytego wykonywania umowy przez zamawiających publicznych oraz dochodzenia roszczeń związanych z ewentualnymi naruszeniami.
• Niniejsze szkolenie stanowi kompendium, które pozwoli wyeliminować najczęściej występujące problemy na etapie realizacji umowy. Prezentowane zagadnienia prawne i sposoby postępowania będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki dla lepszego zobrazowania omawianego zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności:
- W jakich okolicznościach i w jaki sposób formułować postanowienia kontraktowe, zawierające mechanizmy zabezpieczające interes inwestora.
- W jaki sposób, z uwzględnieniem postanowień ustawy o finansach publicznych, dochodzić roszczeń związanych z uruchomieniem tych mechanizmów.
• Dowiesz się:
- Jakie kary umowne są obowiązkowe w umowach zawieranych na gruncie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?
- Jak skutecznie zastrzec kary umowne?
- Jak łączyć karę umowną z obowiązkiem kontraktowym wykonawcy?
- Jak konstruować klauzule związane z odstąpieniem od umowy?
- Jakie instrumenty, poza karami umownymi, wspierają należyte wykonanie umowy?
- Jakie konsekwencje formalno-prawne dla stron umowy pociąga za sobą naliczenie kar umownych lub zastosowanie innych mechanizmów dyscyplinujących?
- W jaki sposób dochodzić powstałych roszczeń?
- Jakie okoliczności brane są pod uwagę w procesie tzw. miarkowania?
• Poznasz najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w zakresie wprowadzania zapisów o karach umownych.
• Poznasz dobre praktyki, otrzymasz wskazówki postępowania oraz uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakterystyka kary umownej – funkcje kary umownej.
2. Kara umowna a szkody.
3. Obligatoryjne postanowienia w zakresie kar umownych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Formułowanie postanowień dotyczących kar umownych.
5. Inne sposoby zabezpieczenia interesu inwestora.
6. Kary umowne w orzecznictwie KIO.
7. Proces naliczania kar.
8. Prawo potrącenia jako klauzula umowna.
9. Wymagalność roszczenia z tytułu kary umownej.
10. Kumulacja roszczeń.
11. Przesłanki miarkowania kary umownej.
12. Kary umowne w perspektywie orzeczeń sądów powszechnych.
13. Ugodowe rozwiązywanie sporów dotyczących kar umownych.
14. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Pracownicy wydziałów zamówień publicznych jednostek sektora finansów publicznych.
• Adwokaci i radcy prawni, którzy w swojej praktyce zawodowej odpowiedzialni są tworzenie lub opiniowanie wzorów umów o udzielenie zamówienia publicznego.
• Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy.
• Wykonawcy uczestniczący w rynku zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener i wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Wspólnik kancelarii zamówień publicznych oraz właściciel kancelarii radcy prawnego specjalizujących się w obsłudze podmiotów uczestniczących w rynku zamówień publicznych. Każdego roku wspiera zamawiających i wykonawców w procesie udzielania i pozyskiwania zamówień w ramach blisko 100 postępowań. Specjalista w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik w licznych sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor tekstów wydawanych przez miesięcznik "Przetargi publiczne".

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 czerwca 2024 r.