Komunikacja elektroniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2021 to czas pełnej elektronizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W trakcie proponowanego przez nas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są prawa i obowiązki oraz jakie są problemy w zakresie komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przedstawienie w sposób jak najbardziej praktyczny głównych zagadnień związanych z elektronizacją zamówień publicznych w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone w wyjątkowo przystępny sposób z zastosowaniem konkretnych przykładów, dyskusji oraz prezentacji. Omówienie regulacji prawnych dotyczących form komunikacji w postępowaniu, w szczególności:
• komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem właściwości tych środków, 
• możliwości odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej, 
• obowiązków informacyjnych po stronie zamawiającego w zakresie komunikacji (warunków technicznych i organizacyjnych) oraz konsekwencji związanych z wyborem i użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej, 
• wskazanie czym jest postać a czym forma elektroniczna, jak weryfikować prawidłowość podpisu: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego, jakich formatów dokumentów można żądać od wykonawcy, 
• jak przygotować się technicznie i organizacyjnie, aby skutecznie komunikować się z wykonawcami i skutecznie otworzyć złożone w danym postępowaniu oferty.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Otoczenie prawne w zakresie komunikacji zamawiającego z wykonawcami. 
2. Czy zamawiający musi tylko komunikować się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? 
3. Czym jest środek komunikacji elektronicznej i jakie musi mieć właściwości? 
4. Jakie szczególne cechy musi spełniać środek komunikacji do przekazywania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosków składanych w systemie kwalifikowania wykonawców oraz prac konkursowych? 
5. Jakie obowiązki ciążą na zamawiającym w związku z komunikacja elektroniczną? 
6. Do czego jest zobowiązany zamawiający, gdy odstępuje od użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne? 
7. Czym są i jaki jest zakres wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej? 
8. Czy zamawiający może tylko powołać się na regulamin dostawcy platformy? 
9. Jakie dla uczestników postępowania są konsekwencje niedochowania warunków technicznych i organizacyjnych? 
10. Forma a postać elektroniczna i czym jest dokument elektroniczny? 
11. Jakim podpisem elektronicznym wykonawca jest zobowiązany opatrzyć składane w postępowaniu dokumenty? 
12. Właściwości kwalifikowanego podpisu elektronicznego - kiedy podpis można uznać za skutecznie złożony? 
13. Jakimi narzędziami można zweryfikować poprawność kwalifikowanego podpisu elektronicznego i co z ważnością certyfikatu takiego podpisu podczas weryfikacji? 
14. Kiedy wykonawca może podpisać ofertę podpisem zaufanym, a kiedy podpisem osobistym? 
15. Jakimi narzędziami musi dysponować zamawiający, aby sprawdzić podpis zaufany lub osobisty? 
16. Jakie są konsekwencje nieprawidłowego podpisania oferty w postępowaniu? 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które po stronie zamawiającego odpowiedzialne są za przygotowanie i prowadzenie postępowania, a po stronie wykonawcy odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r.; członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce); w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca; jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, autorem „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców”, współautorem komentarza do nowej ustawy PZP z 2019r. „Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców” oraz wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Profesional; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 340 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 13 grudnia 2021 r.