Najczęstsze nieprawidłowości w stosowaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych - szkolenie online

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Celem jej wprowadzenia było uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Upływ pierwszego roku obowiązywania nowej ustawy pozwala na ocenę skutków wejścia w życie nowych regulacji i wskazania obszarów, w których najczęściej występują problemy praktyczne. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy najczęściej pojawiające się błędy i odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w stosowaniu przepisów prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest omówienie doktryny, stanowisk KIO i UZP dotyczących najczęściej występujących problemów praktycznych ze stosowaniem przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Podczas szkolenia przedstawione zostaną propozycje rozwiązań, które eliminują lub znacznie ograniczają ryzyka nieprawidłowego przygotowania lub przeprowadzenia postępowania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:
• Nowe zasady prowadzenia kontroli zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
2. Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości zamówienia:
• Techniki ustalania wartości zamówienia.
• Zamówienie nieplanowane.
• Zamówienia udzielane w częściach.
• Zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich.
• Projekty partnerskie a szacowanie wartości zamówienia.
3. Nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
• Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.
• Pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia.
• Równoważność rozwiązań.
• Używanie norm i innych odniesień.
• Brak podziału zamówienia.
• Zamówienia wielorodzajowe.
• Przedmiotowe środki dowodowe.
4. Nieprawidłowości dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
• Warunki udziału w postępowaniu - omówienie najczęstszych nieprawidłowości.
• Zasada proporcjonalności.
• Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
• Korzystanie z zasobów innych podmiotów.
• Podmiotowe środki dowodowe.
• Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.
• Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów.
5. Nieprawidłowości w zakresie kryteriów oceny ofert:
• Uzasadnianie dominacji kryterium cenowego.
• Cena jako jedyne kryterium oceny ofert.
• Kryteria podmiotowe.
• Najczęściej występujące nieprawidłowości.
6. Nieprawidłowości dotyczące oceny i badania ofert:
• Rażąco niska cena.
• Poprawianie omyłek.
• Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.
• Błędy w obliczeniu ceny, w tym nieprawidłowa stawka VAT.
7. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów:
• Klauzule abuzywne.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
• Zmiany umów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu zamówienia, kierownicy zamawiających.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 349 PLN netto/os.

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 595 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 5 stycznia cena wynosi 545 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.