• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Zamówień Publicznych. Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027. Udzielanie zamówień w ramach projektów współfinansowanych z UE

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych. Celami działania Śląskiego Forum Zamówień Publicznych są: podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum. W ramach działających forów gościmy przedstawicieli organów nadzoru, kontroli, przedstawicieli instytucji naukowych, ekspertów i praktyków. Fora to wyjątkowa przestrzeń do pracy nad aktualnością prawa oraz inicjowania jego zmian.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych poniżej oferty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Najbliższe spotkanie poświęcone zostanie problematyce kwalifikowalności wydatków realizowanych w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu UE. Uczestnicy będą mieli możliwość prześledzić proces udzielania zamówień unijnych od strony praktycznej w oparciu o nowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności.

Główne cele szkolenia:

  • Przygotowanie uczestników do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027 pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów przez Zamawiających;
  • Zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w Perspektywie Finansowej 2021-2027;
  • Szczegółowa analiza wytycznych obowiązujących w zakresie kwalifikowalności wydatków;
  • Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówień publicznych w ramach projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia wstępne - podstawy prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków UE.
2. Rozeznanie rynku - rezygnacja z procedury rozeznania rynku. Jak dokumentować wydatki w perspektywie 2021-2027? Czy w procedurach niskich wartościowo koniecznym jest zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą?
3. Nowa zasada konkurencyjności 2021-2027:

• Zmiany w procedurze na lata 2021-2027;
• Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności;
• Konflikt interesów – kiedy występuje konflikt interesów, nowe zasady wprowadzone w wytycznych, praktyka w zakresie badania konfliktu interesów;
• Zasada konkurencyjności;
•  Nowe zasady szacowania wartości zamówień;
• Opisu Przedmiotu Zamówienia nienaruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania;
• Zapytanie ofertowe – zasady obowiązujące na etapie przygotowania postępowania, tworzenia dokumentów zapytania ofertowego.
• Terminy na składanie ofert
4. Wszczęcie postępowania – publikacja ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności (rejestracja, publikacja zapytań, przegląd zapytań):
• Komunikacja w zasadzie konkurencyjności, wykorzystanie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w postępowaniu, składanie ofert elektronicznych za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności;
• Etap badania i oceny ofert. Wyjaśnianie treści oferty, badanie rażąco niskiej ceny, zasady związane z możliwością uzupełnienia, poprawienia oferty;
• Wybór oferty najkorzystniejszej – poinformowanie o wyniku postępowania;
• Dokumentowanie procedury – tworzenie protokołu i załączników.
5. Umowa w zasadzie konkurencyjności:
• Zawarcie umowy z wykonawcą – czy obowiązkiem beneficjenta jest zawarcie pisemnej umowy?
• Zmiany umowy – dozwolone zmiany umowy, zasady wprowadzania zmian, dokumentowanie;
• Waloryzacja wynagrodzenia w toku realizacji umowy – zasady wprowadzania zmian, dokumentowanie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej realizującej projekty współfinansowane z budżetu UE, dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy wydziałów zamówień publicznych, koordynatorzy projektów unijnych, radcy prawni, kontrolerzy, audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca prawny, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 520 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 września 2023 r.