• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podwykonawstwo, podmioty trzecie, konsorcja. Prawidłowa weryfikacja na etapie sprawdzania ofert oraz późniejszych zmian w realizacji umowy

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu w ramach którego prowadząca skupi się na elementach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, gdzie Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Bardzo ważny element wielu Zamówień, którego sprawdzenie na etapie weryfikacji oferty a potem realizacji umowy może przysparzać wielu problemów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie jest wyjątkową okazją do zdobycia i ugruntowania wiedzy w zakresie tematu, z którym najczęściej zamawiający zmierza się podczas sprawdzania ofert. Wtedy to należy dokonać prawidłowego sprawdzenia wskazanych podwykonawców i ich potencjału, udziału w realizacji zamówienia podmiotów trzecich. Szczególna uwaga jest poświęcona zawartym konsorcjom na rzecz realizacji zamówienia. Proponowane szkolenie to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie analizy dokumentów a szczególnie umów na realizację usług, dostaw i robót budowlanych.
Proponowane szkolenie to możliwość spotkania praktyków w zakresie zamówień publicznych. Bardzo serdecznie zapraszamy!

zwiń
rozwiń
Program

1. Podwykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) podwykonawca jako podmiot udostępniający zasoby;
b) inny podwykonawca;
c) badanie podstaw wykluczenia, kiedy obowiązkowe, kiedy obligatoryjne;
d) zmiana lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Podwykonawca w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) podwykonawca w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane;
b) podwykonawca w umowie, której przedmiotem są usługi;
c) podwykonawca w umowie, której przedmiotem są dostawy.
3. Postanowienia umowy o podwykonawstwo, zakres ingerencji zamawiającego:
a) wprowadzenie podwykonawcy, akceptacja projektu umowy o podwykonawstwo, przedłożenie umowy o podwykonawstwo,
b) ograniczanie podwykonawstwa w umowie;
c) zmiana podwykonawcy w umowie ;
d) rejestr podwykonawców.
4. Konsorcja o podwykonawstwo.
5. Podsumowanie szkolenia i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek. Głowni księgowi. Pracownicy komórek zamówień publicznych. Pracownicy komórek nadzorujących realizację zamówień. Radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca i wykładowca zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, mgr inż. budownictwa, o ogromnym doświadczeniu praktycznym i prawnym z zakresu prowadzenia procesu budowlanego z zastosowaniem prawa zamówień publicznych, w szczególności w obszarze zamówień na roboty budowlane, prace projektowe, nadzory inwestorskie, zastępstwo inwestycyjne; Wpis na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rok 1997 r.; Wpis na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na 6- letnią kadencję; Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Członek założyciel, wieloletni przewodniczący zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; uczestnik wszystkich podkomisji sejmowych w zakresie zmian przepisów zamówień publicznych, od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2016 r. członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie UZP; współautor dwóch Komentarzy Prawa Zamówień Publicznych, autor publikacji z zakresu robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno- prywatnego; wykładowca studiów podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 2 września 2022 r.