• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne - najciekawsze przypadki wynikające z aktualnego orzecznictwa oraz doświadczeń kontrolnych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy zasady stosowania w zamówieniach publicznych takich narzędzi jak: prawo opcji, wznowień oraz zamówienie na usługi i roboty podobne i zmiany niskowartościowe, czyli instrumentów prawnych, które ułatwiają szybkie udzielenie zamówienia w mało sformalizowanej procedurze. Wyjaśnimy, w jaki sposób można opisywać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, ze zwróceniem uwagi na wykazywanie ich spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub polegających na sytuacji ekonomicznej i finansowej podmiotów trzecich. Warunki udziału w wyżej wskazanym zakresie, zaraz po zdolności technicznej i zawodowej, są grupą najczęściej wybieranych warunków udziału do określenia przez Zamawiających. Warto wiedzieć jakie błędy popełniane są przy ich konstruowaniu oraz ocenie ich spełniania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą stosowania ustawy Pzp.
• Uzyskasz praktyczne wskazówki jak prawidłowo prowadzić postępowanie i unikać błędów – na przykładach z praktyki orzeczniczej i kontrolnej w zakresie stosowania przepisów ustawy Pzp.
• Zdobędziesz umiejętności stosowania prawa opcji w zamówieniach publicznych oraz wznowienia zamówienia oraz poznasz różnice miedzy tymi rozwiązaniami.
• Dowiesz się jak:
- Opisywać warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- Prawidłowo wybrać tryb zamówienia z wolnej ręki w sytuacji monopolu oraz w sytuacji udzielania zamówień podobnych na usługi lub roboty budowlane.
- Stosować niskowartościowe zmiany umów.
- Zbadać czy wykonawca kwalifikuje się do wykluczenia z postępowania z uwagi na zawarcie niedopuszczalnego porozumienia oraz nienależyte wykonanie poprzednich zamówień publicznych.
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy Pzp.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dopuszczalne sposoby szybkiego udzielenia zamówienia publicznego?
• Prawo opcji i wznowienia zamówienia. Co to jest?
• Jak opisać w SWZ? Przykładowe klauzule.
• Czy opcja może być większa niż zamówienie podstawowe?
• Ile razy można wznawiać zamówienie?
• Zmiana umowy niskowartościowa. Jak uzasadniać zmianę niskowartościową?
• Co to jest „łączna wartość zmian”?
• Czy można zmienić umowę po upływie terminu realizacji?
• Zamówienie z wolnej ręki na usługi i roboty budowlane podobne - najczęstsze błędy wyłapywane podczas kontroli.
2. Warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej.
• Czy można sumować zdolność kredytową, przychody, sumy gwarancyjne z polis OC?
• Czy można wykazywać sytuację finansową zaświadczeniami z różnych banków wystawionymi w różnych terminach?
• Jak wyznaczyć wysokość ubezpieczenia OC i co to znaczy, że ubezpieczenie OC musi być w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia?
3. Zamówienie z wolnej ręki w sytuacji monopolu.
• Co to znaczy, że zamówienie świadczy tylko jeden wykonawca?
• Brak rozwiązań alternatywnych lub zastępczych.
• Przyczyny techniczne oraz prawa wyłączne. Jak je rozumieć?
4. Wszystko o wykluczeniu z postępowania wykonawcy nierzetelnego.
• Jak interpretować art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp?
• Czy nieterminowe wykonanie zamówienia publicznego należy kwalifikować do nienależytego wykonania umowy?
• Czy zapłata kar umownych świadczy o nienależytym wykonaniu umowy?
• Jak długo obowiązuje wykluczenie?
5. Wszystko o wykluczeniu wykonawcy, który zawarł porozumienie z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji.
• Jak komisji przetargowa ma ustalić, czy wykonawca zawarł niedopuszczalne porozumienie?
• Co to są „wiarygodne przesłanki” zawarcia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji?
6. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za określenie warunków udziału w postępowania i nadzór nad realizacją umów w sprawie zamówień publicznych, kontrolerzy, wykonawcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych; ponad 2000 przeprowadzonych szkoleń; praktyk; ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.); kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych; wykładowca na Studium Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; ekspert podczas prac m.in. Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.) oraz Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” (2008 i 2009 r.); absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych (m.in. „Tryb podstawowy w nowej ustawie PZP”, „Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych. Przebieg procedur po ostatnich nowelizacjach”, „Historia ustawy o zamówieniach publicznych – od okresu międzywojennego do teraźniejszości”, „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, „Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania”); do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych, absolwent amerykańskiego programu z zakresu zamówień publicznych „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 415 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia 2023 r.