• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł - praktycznie, z przykładami

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego są obwarowane zbiorem szeregu wymagań i obowiązków wskazanych w ustawach czy rozporządzeniach. Często praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie takich postępowań w procedurach poniżej 130 000 zł to spore wyzwanie organizacyjne, które można jednak uprościć. Jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę? Odpowiedź na te pytania to cel proponowanego przez nas szkolenia. Podczas webinarium omówimy procedury zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł i na przykładach wskażemy dobre i nieprawidłowe rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu:
- Regulacji wewnętrznych w procedurach nie objętych trybami zamówień publicznych.
- Przygotowania i prowadzenie postępowań – zaproszenia do składania ofert, dokumentacji, oferty i umowy.
- Realizacji umów ze zmianami, aneksami oraz waloryzacją.
- Wymagań wynikających z przepisów ustawy pzp oraz innych regulacji prawnych.
• Otrzymanie odpowiedzi na szereg pytań, które rodzą się w związku z obowiązującymi przepisami prawa, nie zawsze stosowanymi w procedurach o wartości poniżej 130 000 zł:
- Jak ustalić wartość zamówienia w przypadku różnych dostaw, usług czy robót budowlanych – sumować w grupach asortymentowych czy traktować takie zamówienia odrębnie?
- Jak przygotować umowę, która zapewniłaby możliwość zmiany cen składników mających wpływ na realizację zamówień w perspektywie kilkunastu miesięcy – czy można dowolnie zmienić umowę?
- W jaki sposób przygotować i przeprowadzić takie postępowania i na jakie regulacje prawne zwrócić uwagę?
• Poznanie dobrych praktyk i wskazówek z zakresu przygotowania, przeprowadzania i realizacji zamówień publicznych realizowanych na podstawie wymagań ustawy pzp w połączeniu z innymi regulacjami prawnymi stosowanymi w przypadku danego zamówienia.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - zestawienia aktów prawnych, prezentacji w formacie pdf, która jest omawiana na szkoleniu, dodatkowych opracowań i informacji przygotowanych przez prowadzącego szkolenie związanych z omawianym zagadnieniem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w 2023 roku.
2. Podział sposobu postępowania w zależności od przedmiotu zamówienia i wartości zamówienia.
• Obliczenie wartości zamówienia zgodnie z ustawą pzp - sumowanie zamówień?
• Regulacje wewnętrzne – procedury nie objęte przepisami ustawy pzp („regulaminowe”).
• Ustawa pzp – Czy jest obowiązek stosowania przepisów w postępowaniach o wartości poniżej 130 000 zł? Jeżeli TAK – jakie są obowiązkowe, a które mogę zastosować w postępowaniach jako możliwość?
• Przykładowe składniki umowy w przypadku dostaw.
• Przykładowe składniki umowy w przypadku usług.
• Przykładowe składniki umowy w przypadku robót budowlanych.
• Przedmiot zamówienia objęty procedurami o wartości poniżej 130 000 zł.
• Zamówienia finansowane – wytyczne, umowy o dofinansowanie.
3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania nie objętego trybami ustawy pzp (poniżej 130 000 zł).
• Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę?
• Opis przedmiotu zamówienia.
• Istotne elementy umowy, w szczególności wskaźniki waloryzacji przy sukcesywnym wzroście cen.
• Ogłoszenie, zaproszenie, warunki i wymagania, kryteria oceny ofert.
• Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu - jak można usprawnić postępowanie?
• Dokumentowanie postępowania. Obowiązek przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień.
4. Regulacje wewnętrzne w procedurach o wartości poniżej 130 000 zł.
• Podstawowe wymagania dotyczące regulacji wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Strona teoretyczna i praktyczna przestrzegania wymagań zawartych w regulaminach, zarządzeniach.
• Jak sprawdzić / poprawić swoja regulację wewnętrzną?
• Zestawienie błędów i nieprawidłowości w regulacjach wewnętrznych.
• Lista sprawdzająca w postępowaniach o wartości poniżej 130 000 zł.
• Przykład z jednostki kontrolującej zamówienia publiczne.
• Zestawienie wymagań przygotowane przez prowadzącego.
• Analiza przykładów przygotowanych przez prowadzącego lub przez uczestników szkolenia.
5. Sprawozdania z zamówień udzielonych w 2023 roku – także objętych procedurami o wartości poniżej 130 000 zł.
6. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
7. Panel dyskusyjny – w trakcie trwania szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy merytoryczni, członkowie komisji przetargowych, przedstawiciele jednostek nadzorujących, osoby kontrolujące zamówienia publiczne lub prowadzące audyt zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w 1994 roku na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji, budowaniu rozwiązań organizacyjnych oraz w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone od 27 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 lutego 2024 r.