• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umowy ramowe w procedurach zamówień publicznych. Dobre i złe strony w praktycznym ujęciu.

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na dwudniowe szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące umów ramowych w zamówieniach publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przypomnienie i omówienie podstawowych regulacji prawnych oraz przybliżenie istotnych zmian, które zaszły w ostatnich miesiącach w prawie zamówień publicznych.
• Wskażemy kluczowe aspekty przygotowania postępowania zgodnie z Ustawą, w tym warunki uczestnictwa i procedury wykluczania wykonawców.
• Omówimy w sposób praktyczny zasady przygotowywania i przeprowadzania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego lub trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 Ustawy.
• Pokażemy, jak skutecznie i zgodnie z Ustawą procedować zamówienia uwzględniając umowy ramowe. Omówimy korzyści takiego rozwiązania i ułatwienia wynikające ze stosowania umów ramowych, w tym m.in. procedury zawierania kilkunastu umów wykonawczych bez narzuconych terminów w oparciu o procedury konkurencyjne „jednego dnia”, możliwości wycofania się z umów ramowych oraz korzyści wynikające z braku konieczności stosowania wskaźników waloryzacyjnych w umowach dłuższych niż 6 miesięcy. Omawiane kwestie odniesiemy do praktycznych przykładów postępowań zakończonych podpisaniem umowy ramowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Aktualizacja wiedzy i najważniejszych informacji umożliwiających sprawne i zgodne z przepisami stosowanie prawa zamówień publicznych.
• Przypomnienie zasad:
- przygotowywania postępowania,
- szacowania i w konsekwencji określania trybów w jakim będzie przeprowadzane.
• Poznanie różnic pomiędzy umową ramową, a dynamicznym systemem zakupów.
• Wyjaśnienie kwestii związanych z umowami ramowymi, w tym w szczególności:
- jej elementów składowych,
- stosowania umów ramowych w różnych trybach zamówień,
- różnic ich realizacji w przypadku podpisania umowy ramowej z jednym lub kilkoma wykonawcami,
- realizacji umów ramowych oraz możliwości wycofywania się z zawartych umów.
• Poznanie różnic pomiędzy ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia z i bez umowy ramowej.
• Zdobycie wiedzy na temat efektywnego udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości.
• Wskazanie, jakie zastosowanie mają reguły Kodeksu Cywilnego przy właściwym stosowaniu umów ramowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne – zestawienie regulacji, które powinien znać zamawiający. Zestawienie zmian wprowadzonych do systemu zamówień publicznych w ostatnich miesiącach.
2. Przygotowanie do postępowania objętego przepisami ustawy pzp.

• Opis przedmiotu zamówienia i wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowania. Punkty krytyczne i schemat weryfikacji w przypadku przygotowania opisu przedmiotu przez inne osoby lub podmioty zewnętrzne.
• Warunki udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy z postępowania.
• Analiza trybów postępowania uzależniona od przedmiotu zamówienia i wiedzy, którą dysponuje Zamawiający.
• Umowa ramowa – ogólne zasady i wymagania.
3. Umowa ramowa, a dynamiczny system zakupów. Punkty charakterystyczne. Przykładowa procedura zamówień publicznych w trybie podstawowym / przetargu nieograniczonym z uwzględnieniem umowy ramowej.
4. Przygotowanie SWZ i ogłoszenie o zamówieniu.
• Opis przedmiotu zamówienia.
• Warunki udziału i kryteria oceny oferty.
• Powiązanie ogłoszenia o zamówieniu z treścią SWZ.
• Wymagania dotyczące ogłoszeń i SWZ.
• Na co zwrócić uwagę?
5. Umowa ramowa – elementy składowe, w tym rozstrzygnięcia dotyczące umów wykonawczych.
6. Wszczęcie postępowania.
7. Złożenie ofert i czynności związane z ich badaniem i oceną.
8. Unieważnienie postępowania na każdym etapie procedury.
9. Wybór oferty/ofert i czynności związane z zawarciem umowy ramowej.
10. Zawarcie umowy ramowej. Ogłoszenie o wyniku postępowania / udzieleniu zamówienia.
11. Realizacja umowy ramowej z jednym wykonawcą / kilkoma wykonawcami.

• Procedura realizacji przedmiotu zamówienia z wykonawcą.
• Wymagania dotyczące realizacji umowy ramowej zawartej z jednym wykonawcą.
• Wymagania realizacji umowy ramowej zawartej z kilkoma wykonawcami.
• Dokumentowanie czynności.
• Nadzór nad realizacją umowy. Raport z wykonania umowy.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przypadku umowy ramowej.
13. Podsumowanie. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek pracownicy merytoryczni, członkowie komisji przetargowych, jednostki nadzorujące, osoby kontrolujące zamówienia publiczne lub prowadzące audyt zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, a także w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku prowadzi średnio w roku ok. 110 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone od 29 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 maja 2024 r.