Specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na istotne z punktu widzenia zamówień publicznych dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym

Ważne informacje o szkoleniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) jest podstawowym dokumentem przetargowym. Zawiera niezbędne dla wykonawców informacje, pozwalające im na przygotowanie ofert. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacje przygotowywane przez zamawiających muszą uwzględniać szereg nowych zapisów, w tym informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych, informacje zawierające uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia, nowe elementy wzorców umownych itp. Proponujemy Państwu dział w szkoleniu podczas którego w kompleksowy sposób omówimy zagadnienia związane z opracowywaniem SIWZ w odniesieniu do nowych regulacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie sposobu przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami w trybie podstawowym wg zasad wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. 
• Uczestnicy szkolenia uzyskają kompleksową wiedzę o tym jak prawidłowo przygotować dokumentację w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiotowe środki dowodowe (nowe zasady składania).
4. Termin wykonania zamówienia (data kalendarzowa jako rozwiązanie wyjątkowe).
5. Warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykazywanie warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu.
8. Podmiotowe środki dowodowe.
9. Wskazanie środków komunikacji elektronicznej.
10. Termin związania ofertą (nowe zasady).
11. Termin składania i otwarcia ofert (brak jawnego otwarcia ofert).
12. Kryteria oceny ofert.
13. Wór umowy.
14. Wadium.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
16. Wizja lokalna (fakultatywna i obligatoryjna).
17. Klauzule społeczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. Zamówień publicznych, pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu zamówienia, Kierownicy zamawiających.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (w tym współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 kwietnia 2021 r.