Sprawozdanie z udzielonych zamówień za rok 2021 oraz udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na stacjonarne szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną w sposób praktyczny zasady sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2021 na podstawie rozporządzenia. W trakcie szkolenia zostaną również omówione regulacje prawne związane z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł, szacowanie wartości zamówień, procedury udzielania, dokumentowania i ewidencjonowania zamówień oraz uaktualnianie regulaminów wewnętrznych zamówień w jednostkach. Uczestnicy w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają przykłady regulaminów udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł.

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków; interaktywnych, ciekawych, i przydatnych. Nasze szkolenia dają wiedzę, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat, z proponowanym prowadzącym od kilkunastu lat dlatego wiemy, że proponowane szkolenie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie przygotowania sprawozdania z zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szkolenie w wersji stacjonarnej podczas, którego będą Państwo mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym – ekspertem, praktykiem w zakresie zamówień publicznych. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii; to możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia na temat stosowania zamówień publicznych i ich sprawozdawania.
• Szczegółowe omówienie w sposób praktyczny zasad sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2021.
• Przybliżenie zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, w tym procedury i elementów umowy.
• Przedstawienie propozycji uregulowania wewnętrzną procedurą zamówień publicznych do kwoty zamówień 130 000 zł. Ze względu na szkolenie w wersji stacjonarnej istnieje możliwość bezpośrednich konsultacji regulaminu obowiązującego w danej jednostce, analizy zapisów pod względem adekwatności i sposobu zapisów.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Sporządzenie sprawozdania z zamówień udzielonych w roku 2021:
a) zakres podmiotowy związany z obowiązkiem sprawozdawczym – kto jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień,
b) sposób oraz termin przekazywania rocznego sprawozdania, 
c) zakres informacji zawartych w sprawozdaniu – co zamawiający musi ująć w sprawozdaniu,
d) omówienie wzoru sprawozdania ze szczególnym uwzględnieniem analizy poszczególnych tabel, w tym zamówień o wartości poniżej 130 000 euro – analiza przepisów nowego Rozporządzenia
2. Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, wyłączonych z ustawy Pzp:
1) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – określenie przedmiotu zamówienia oraz ustalenie wartości zamówienia i sposobu prowadzenia postępowania w zależności od tej wartości:
a) określenie przedmiotu zamówienia;
b) prawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
- plan zamówień na każdy rok i jego powiązanie z szacowaniem wartości,
- podstawa ustalenia wartości zamówienia,
- zakaz zaniżania wartości zamówienia oraz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy bądź jego procedur,
- sposób szacowania wartości zamówień w zależności od ich rodzaju: czym się różni szacowanie dostaw, usług oraz robót budowlanych?
- szacowanie wartości podobnych dostaw oraz dostaw lub usług powtarzających się okresowo;
2) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych:
a) analiza przepisów znajdujących zastosowanie przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych (ustawa o finansach publicznych, kodeks cywilny);
b) sposób wydatkowania środków publicznych przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych:
- celowość, oszczędność, efektywność wydatkowania środków,
- zagadnienie stosowania podstawowych zasad udzielania zamówień: równe traktowanie wykonawców, uczciwa konkurencja, jawność postępowania, dokumentowanie przebiegu postępowania;
c) wewnętrzny regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych: obowiązek sporządzenia czy też dowolność? Omówienie przykładowych postanowień regulaminu;
d) przeprowadzenie postępowania o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych:
- omówienie procedury badania i wyboru oferty w celu dochowania wymogów ustawy o finansach publicznych, sposoby udzielania zamówień o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych,
- sposób przeprowadzenia postępowania i udzielania zamówień o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych, przy wydatkowaniu środków unijnych, w świetle wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków współfinansowanych ze środków UE i komunikatu Komisji Europejskiej;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych:
a) forma umowy przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych,
b) jaka powinna być treść umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych?
c) możliwość zmiany umowy, której wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
3. Dyskusja i zapytania uczestników – na bieżąco, w trakcie trwania całego szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych realizujący procedury zamówień publicznych do 130 tys. zł, kierownicy jednostek, ale również kontrolerzy i osoby nadzorujące takie zamówienia (oświata, pomoc społeczna, kultura, jednostki komunalne). Szkolenie proponowane jest również dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie i przekazanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za rok 2021.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (20 lat doświadczenia w pracy trenera, ponad 450 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Zamówień Publicznych oraz Forum Zamówień na Roboty Budowlane; w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej. Posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe. To wyjątkowo ceniony ekspert ze względu na praktyczne prowadzenie szkoleń. Ma doskonały kontakt z uczestnikami szkoleń. Ceniony za profesjonalizm i rzeczowe podejście do omawianych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizować w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka. 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 450 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 21 stycznia 2022 r.