• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stosowanie nowych przepisów o zamówieniach publicznych w świetle kontroli UZP, RIO, NIK oraz instytucji zarządzających. Najczęściej popełnianie błędy i nieprawidłowości

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Łodzi, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Pierwsze dwa kwartały obowiązywania nowej ustawy pozwalają na ocenę skutków wejścia w życie nowych regulacji i wskazania obszarów, w których występują najczęściej praktyczne kłopoty w ich interpretacji. Zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości, które omówimy podczas szkolenia!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom wyników kontroli zamówień publicznych na gruncie obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz omówienie nieprawidłowości w stosowaniu nowych regulacji, które generują ryzyko podjęcia działań korygujących w przypadku zamówień dofinansowanych z budżetu UE.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:
a. Nowe zasady prowadzenia kontroli zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
b. Nowy taryfikator korekt finansowych obowiązujący od grudnia 2020 r.
2. Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości zamówienia:
a. Techniki ustalania wartości zamówienia.
b. Zamówienie nieplanowane.
c. Zamówienia udzielane w częściach.
d. Zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich.
e. Projekty partnerskie a szacowanie wartości zamówienia.
3. Nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
a. Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia:
b. Pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia.
c. Równoważność rozwiązań.
d. Używanie norm i innych odniesień.
e. Brak podziału zamówienia.
f. Zamówienia wielorodzajowe.
g. Przedmiotowe środki dowodowe.
4. Nieprawidłowości dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a. Warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości.
b. Zasada proporcjonalności.
c. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
d. Korzystanie z zasobów innych podmiotów.
e. Podmiotowe środki dowodowe.
f. Skutki żądania dokumentów „nadmiernych”.
g. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.
h. Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów.
5. Nieprawidłowości w zakresie kryteriów oceny ofert:
a. Uzasadnianie dominacji kryterium cenowego.
b. Cena jako jedyne kryterium oceny ofert.
c. Kryteria podmiotowe.
d. Kryteria niegwarantujące oszczędności i gospodarności.
e. Najczęściej występujące nieprawidłowości.
6. Nieprawidłowości dotyczące oceny i badania ofert:
a. Rażąco niska cena.
b. Poprawianie omyłek.
c. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.
d. Błędy w obliczeniu ceny w tym nieprawidłowa stawka VAT.
7. Niedozwolone zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – przesłanki dokonywania zmian.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, tj. zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, w każdym stopniu zaawansowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 595 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 2 września cena wynosi 545 PLN netto/os.

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 325 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.