Zamówienia publiczne do 130 000 zł w 2022 roku. Sprawozdanie z udzielonych zamówień za rok 2021 – zmiany

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną aktualne zasady udzielania zamówień do progu 130 000 zł. Ponadto, prowadzący przybliży zasady wydatkowani a środków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, jak również nowe obowiązki związane z prowadzeni em publicznego rejestru umów. Przypomniane zostaną również zasady sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2021 w zakresie stosowania nowego rozporządzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
zwiń
rozwiń
Program

1) Aktualne regulacje związane z udzielaniem zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł w 2022 roku.
2) Szacowanie wartości zamówienia do 130 000 zł - orientacyjna wartość zamówienia i szacunkowa wartość zamówienia; planowanie i prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia; szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki i wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków UE.
3) Zasady wydatkowania środków publicznych w zakresie zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł.
4) Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania nowej ustawy Pzp w kontekście celowości, oszczędności i przejrzystości dokonywania wydatków publicznych. Progi kwotowe i dobór procedur w wewnętrznych regulacjach jednostek budżetowych, w związku z przestrzeganiem przepisów oraz podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi.Dokumentowanie postępowań.
5) Formy przesyłania ofert przez Wykonawców oraz komunikacja Zamawiający – Wykonawca w świetle elektronizacji zamówień publicznych. W jaki sposób powinna odbywać się komunikacja zamawiających z wykonawcami?
6) Umowy w zamówieniach do 130 000 zł. Elementy obowiązkowe i przydatne przy tworzeniu umów. Możliwość zmiany umowy, której wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.
7) Regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł - omówienie przykładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych.
8) Rejestrowanie umów od kwoty 500 zł w roku 2022 – nowe obowiązki. Kto, gdzie i w jakim zakresie zamieszcza obowiązkowe informacje w rejestrze umów.
9) Ewidencjonowanie zamówień publicznych – rejestr zamówień jako przydatne narzędzie m.in. usprawniające proces udzielania zamówień publicznych i ułatwiające sporządzenie obowiązkowego rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych o mniejszej wartości.
10) Kontrola i odpowiedzialność w zakresie udzielanie zamówień do kwoty stosowania ustawy Pzp.
11) Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2021 – zmiany.
12) Obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdania – kogo dotyczy i w jakim zakresie?
13) Definicja zamówienia publicznego a wydatki ze środków publicznych.
14) Forma i zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu.
15) Jak ustalić termin udzielenia zamówienia?
16) W jaki sposób wypełniamy sprawozdanie, jeżeli w 2021 r. udzieliliśmy tylko zamówień do 130 000 zł lub zamówienie było zwolnione ze stosowania przepisów nowej ustawy Pzp?
17) Forma i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego a obowiązek sprawozdawczy.
18) Realizacja zamówień wieloletnich, a obowiązek sprawozdawczy.
19) Dyskusja i odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych realizujących procedury zamówień publicznych do 130 000 zł, kierowników jednostek, ale również dla kontrolerów i osób nadzorujących takie zamówienia. Szkolenie proponowane jest również dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie i przekazanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2021.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2005 roku związany z administracją publiczną –obecnie pracownik kontroli realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE i zamówień publicznych. Doradca i ekspert w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Od 15 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych oraz kontroli projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Wieloletni praktyk w przygotowaniu dokumentacji przetargowych i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP oraz zapytań ofertowych realizowanych w ramach środków UE. Ukończył Studia Podyplomowe: Prawo zamówień publicznych, Audyt i kontrola wewnętrzna oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 
do 
24 stycznia 2022 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.