• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne na przełomie 2022 i 2023 roku

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy trzy, istotne na przełomie 2022 i 2023 roku, zagadnienia związane z procedurą udzielania i realizacji zamówienia publicznego. Pierwsze z nich dotyczy weryfikacji przygotowania i prowadzenia postępowania w roku 2022 oraz konieczności zmiany (aneksowania) już realizowanych umów. W drugim bloku tematycznym wskażemy wymagania i obowiązki, które czekają nas w zamówieniach publicznych w 2023 r. Ostatnia część szkolenia dotyczyć będzie przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień. Podpowiemy w jaki sposób wypełniać formularze i na co zwrócić uwagę. Całość zajęć oprzemy o praktyczne przykłady oraz gotowe schematy i dokumenty. Nowość: Kluczowym punktem szkolenia będzie omówienie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która między innymi wprowadza odmienny od poprzedniego stanu prawnego mechanizm umożliwiający zmiany w umowach dotyczących zamówień publicznych – także tych realizowanych. Nie można wykluczyć, że wykonawca realizujący obecnie umowę o zamówienie publiczne na podstawie tej ustawy będzie żądał zmian w umowie, która nie została jeszcze ukończona!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na nurtujące większość zamawiających pytania, w tym m.in.:
- jak planować postępowanie, zapisy SWZ i umowy, gdy brakuje środków na realizację zamówienia?
- czy w trakcie realizacji umowy zamawiający może/musi zmienić umowę na wniosek wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia?
- jak zbudować strategię zmian w umowie? W jaki sposób przygotować postępowanie by uzyskać dużą ilość ofert, dokonać wyboru i zawrzeć umowę z najlepszym wykonawcą?
• Wskazanie fragmentów SWZ czy umowy związanych z często występującymi nieprawidłowościami i sposobów ich poprawy.
• Zaproponowanie rozwiązań związanych z finansowaniem zamówień publicznych i brakiem środków na ich całościową realizację.
• Zaproponowanie schematu postępowania, gdy istnieje potrzeba zmiany umowy w trakcie jej realizacji, omówienie dokumentów i czynności do wykonania?
• Wskazanie punktów krytycznych oraz nieprawidłowości, co pozwoli także w przyszłości uniknąć błędów, kończących się nierzadko naliczeniem korekty finansowej czy postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.
2. Przygotowanie do postępowania – analiza punktów krytycznych:

• Postępowania o wartości poniżej 130 000 zł.
• Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 000 zł.
• Rodzaj przedmiotu zamówienia i możliwe zmiany ilości/zakresu.
• Tryb postępowania – możliwość negocjacji z wykonawcami lub ominięcia wskaźników waloryzacyjnych.
• Analiza potrzeb i wymagań – wpływ na procedurę i realizację umowy.
• Kryteria oceny ofert – warunki udziału – wykluczenia – podwykonawcy – na co zwrócić uwagę?
• Zmiany w umowie – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
• Pozostałe elementy składowe, mające wpływ na przygotowanie projektu umowy.
• Analiza trybu postępowania – tryb podstawowy i przetarg nieograniczony.
3. Regulacje prawne mogące pomóc w sprawnym przygotowaniu postępowania i realizacji umowy:
• Ustawa pzp.
• Kodeks Cywilny. Pełnomocnictwo.
• Zawarcie umowy korespondencyjnie - środek komunikacji elektronicznej.
• Przepisy związane z „COVID-19”.
• USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
• Umowy wynikające ze źródła finansowania – środki unijne.
• Wykluczenia wykonawców i podwykonawców – lista sankcyjna.
• Informacja, zmiany umowy wynikające z czynników zewnętrznych.
• Punkty krytyczne – analiza przykładowych projektów umów w dostawach, usługach i robotach budowlanych.
4. Zmiana w umowie i zasady jej wprowadzenia – wcześniejsza budowa wskaźników „zmian”:
• Wskaźniki determinujące możliwość zmiany ceny/wynagrodzenia. Przykłady i gotowe rozwiązania.
• Zmiana przedmiotu zamówienia, zakresu, ilości, rodzaju. Przykłady i gotowe rozwiązania.
• Zmiana terminu wykonania zamówienia. Przykłady i gotowe rozwiązania.
• Pozostałe przykłady możliwej zmiany w umowie. Gotowe rozwiązania.
• Czy wojna w Ukrainie może być podstawą do zmiany w umowie? Jeżeli tak, jakie wymagania w tym zakresie należy wypełnić?
• Jak dokumentować zmianę w umowie? Czy wprowadzać aneks do umowy?
• Zmiana wykonawcy w trakcie realizacji umowy – schemat punktów krytycznych.
5. Efekt wykonania umowy – „sprawozdania”:
• Raport z realizacji umowy. Obowiązek, także w procedurach o wartości powyżej progów unijnych.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. Skutki wadliwej treści ogłoszenia.
• Analiza potrzeb i wymagań w procedurach o wartości zamówienia równej lub powyżej progów unijnych – weryfikacja dokumentu po wykonaniu umowy.
6. Sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2022 – zasady przygotowania i wysłania.
7. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy zamawiającego, członkowie komisji przetargowych, osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi, kontrolujące zamówienia publiczne, wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bez względu na jego wartość, podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 28 lat.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2022 r.