Zamówienia publiczne na roboty budowlane i usługi z nimi związane

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi z nimi związane według przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego z 2020 r. oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto wskażemy najważniejsze zagadnienia, problemy i wzajemne powiązania pomiędzy tymi ustawami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie z tematyką oraz przygotowaniem do udzielania zamówień publicznych zgodnie z nowym PZP, Prawem budowlanym i Kodeksem cywilnym. Przedstawienie najważniejszych elementów specyfikacji warunków zamówienia wraz ze wzorem umowy.
Materiały szkoleniowe zawierają omówienie poniższej problematyki oraz wybranych elementów SWZ dotyczących zagadnień, objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja „roboty budowlanej” i "obiektu budowlanego”, ich wpływ na postępowania i wykonywanie umów o roboty budowlane w nowym PZP. Nowa definicja „dostawy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

a. Zasady ogólne. Kryteria równoważności.
b. Opisywanie robót budowlanych.
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót wymagających uzyskanie pozwolenia na budowę.
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót niewymagających uzyskanie pozwolenia na budowę.
• Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.
• Do jakich robót należy stosować wariant polegający na ich wykonaniu, a do jakich na ich zaprojektowaniu i wykonaniu?
c. Opis potrzeb i wymagań (nowy dokument w trybach negocjacyjnych), a opis przedmiotu zamówienia.
d. Podział zamówienia, tj. roboty budowlanej na części w celu bezpośredniego dostępu MŚP do zamówień publicznych. Zamówienia niepodzielne.
e. Zlecanie nadzoru autorskiego.
3. Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych udzielane bez stosowania PZP.
4. Szacowanie wartości zamówień publicznych na dokumentacje projektowe i roboty budowlane.
5. Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie.
6. Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot oraz wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej.
7. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia.
8. Rodzaje wynagrodzeń w zamówieniach na roboty budowlane.

a. Wynagrodzenie ryczałtowe.
b. Wynagrodzenie kosztorysowe.
c. Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia.
d. Do jakich rodzajów robót stosować dane wynagrodzenie.
e. „Rola kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym.”
f. Rażąco niska cena lub koszt. Zmiana zasad badania ofert.
g. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia. Analiza zmian wprowadzonych nowym PZP.
h. Zmiany w zakresie treści umów. Klauzule niedozwolone, klauzule obowiązkowe, waloryzacja wynagrodzenia w tym cen materiałów i kosztów, wymagania w zakresie określenia terminu zakończenia umowy.
i. Ugoda i mediacja w przypadku sporu wynikającego z zamówienia.
j. Tzw. „prawo opcji” i problemy z nią związane. „Opcja” a przedmiot zamówienia i jego zakres. „Opcja” a: warunki udziału w postępowaniu; wysokość wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Opcja a ocena ofert w kryterium „cena”.
k. Raport z realizacji zamówienia.
9. Roboty (zamówienia) „dodatkowe”, wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego a zamówienia „uzupełniające”.
10. „Konieczne prace dodatkowe”, „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”. Omówienie różnic i podobieństw. Protokół konieczności.
11. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych wg. nowego PZP i Kodeksu cywilnego.
12. Kryteria oceny ofert, w tym kryterium „ceny” a wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia.
13. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego (marzec 2017 r.); członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 czerwca 2021 r.