Zamówienia publiczne na roboty budowlane i usługi z nimi związane według nowego Prawa zamówień publicznych, nowelizacji Prawa budowlanego obowiązującego od 19.09.2021 r. i Kodeksu Cywilnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanych zajęć jest omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi z nimi związane według przepisów nowego Prawa zamówień publicznych ale i ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego z 2021 r. oraz Kodeksu Cywilnego. Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na najtrudniejsze i najwcześniej pojawiające się pytania na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego na roboty budowlane.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych w połączeniu z kodeksem cywilnym i Prawem budowalnym, a więc próba całościowego ujęcia problemów zlecania dokumentacji projektowych i robót budowlanych.
• Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia, problemy i wzajemne powiązania pomiędzy tymi ustawami.
• Materiały szkoleniowe zawierają omówienie prezentowanych w programie zagadnień oraz wybrane elementy SWZ dotyczące zagadnień objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja „roboty budowlanej” i "obiektu budowlanego”, i ich wpływ na postępowania i wykonywanie umów o roboty budowlane w nowym PZP. Nowa definicja „dostawy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

a. Zasady ogólne. Kryteria równoważności.
b. Opisywanie robót budowlanych.  
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
• Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.
• Do jakich robót stosować wariant polegający na ich wykonaniu, a do jakich na ich zaprojektowaniu i wykonaniu?
c. Podział zamówienia na części. Zamówienia niepodzielne. Przykładowe zapisy dotyczące niemożliwości podziału zamówienia na części.
d. Zlecanie nadzoru autorskiego.
3. Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych udzielane bez stosowania PZP.
4. Szacowanie wartości zamówień publicznych na dokumentacje projektowe i roboty budowlane. Czy z PZP wynika obowiązek sumowania zamówień na roboty budowlane, dokumentacje projektowe i pełnienie funkcji inspektora nadzoru?

5. Umowy o pracę – w jakich zamówieniach obowiązkowe, a w jakich fakultatywne.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
7. Kryteria oceny ofert, w tym kryterium „ceny” a wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia.
8. Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie.
9. Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot oraz wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej.
10. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia.
11. Rodzaje wynagrodzeń w zamówieniach na roboty budowlane.

a. Wynagrodzenie ryczałtowe.
b. Wynagrodzenie kosztorysowe.
c. Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia.
d. Do jakich rodzajów robót stosować dane wynagrodzenie.
e. „Rola kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym.”
f. Rażąco niska cena lub koszt. Zmiana zasad badania ofert.
g. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia. Analiza zmian wprowadzonych nowym PZP.
h. Zmiany w zakresie treści umów. Klauzule niedozwolone, klauzule obowiązkowe, waloryzacja wynagrodzenia w tym cen materiałów i kosztów, wymagania w zakresie określenia terminu zakończenia umowy.
i. Tzw. „prawo opcji” i problemy z nią związane. „Opcja” a przedmiot zamówienia i jego zakres. „Opcja”, a warunki udziału w postępowaniu; wysokość wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Opcja, a ocena ofert w kryterium „cena”.
12. Raport z realizacji zamówienia.
13. Roboty (zamówienia) „dodatkowe” wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego a zamówienia „uzupełniające”.  
14. „Konieczne prace dodatkowe”, „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”. Omówienie różnic i podobieństw. Protokół konieczności.
15. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych wg. nowego PZP i kodeksu cywilnego.
16. Omówienie wybranych elementów SWZ w trybie podstawowym bez możliwości negocjowania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
17. Omówienie przykładowego dokumentu będącego podstawą do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji zamówienia bagatelnego.
18. Omówienie wybranych elementów SWZ w trybie podstawowym bez możliwości negocjowania ofert i w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną polegającą na jej wykonanie w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia:

a. Ryczałtowe.
b. Wynagrodzenie kosztorysowe gdzie „zestawieniem planowanych prac” jest przedmiar robót przygotowany przez zamawiającego.
c. Wynagrodzenie kosztorysowe gdzie „zestawieniem planowanych prac” jest dokumentacja projektowa przygotowana przez zamawiającego.
19. Omówienie wybranych elementów SWZ na robotę budowlaną polegającą na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.
20. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także do wykonawców robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego wydanej 2017 r. oraz książki o takim samym tytule wydanej w czerwcu 2021 r.; członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 619 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 22 listopada 2021 r