Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie proponowanych zajęć uczestnicy zapoznają się z obowiązkami intendenta przede wszystkim w odniesieniu do zamówień publicznych. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z wzorcowymi gramaturami, któremu odpowiadają normy żywienia z 2020 roku, wyliczaniami wartości zamówienia z ich uwzględnieniem oraz wyliczaniami i regulacjami wysokości stawki żywieniowej, co umożliwi prawidłowe przygotowanie się do procedury ZP w kontekście produktów spożywczych w placówkach publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zamówień publicznych na środki spożywcze w tym m.in.:

 • Wyjaśnienie czym jest gospodarka magazynowa środkami spożywczymi.
 • Omówienie Ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień publicznych na środki spożywcze
 • Przedstawienie zasad ustalania wartości zamówienia.
 • Konsultacje z ekspertem.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Gospodarka magazynowa środkami spożywczymi:
  1. Zasady prowadzenia magazynu środków spożywczych (programy magazynowe, kartoteki, dokumenty przyjęć i wydań, raporty okresowe) aspekty prawne, wskazówki praktyczne.
  2. Zakres stosowania prawa zamówień publicznych.
  3. Egzekwowanie od dostawców właściwych jakościowo dostaw.
 2. Zakres stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019) w odniesieniu do zamówień publicznych na środki spożywcze.
 3. Zasady ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach – wskazówki praktyczne, przykłady.
 4. Wyliczanie wartości zamówienia na środki spożywcze – wskazówki praktyczne, przykłady:
  1. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy środków spożywczych i usługi cateringowe powtarzające się podlegające wznowieniu na podstawie ilości i wartości zamówień udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy.
  2. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy środków spożywczych i usługi cateringowe na podstawie norm żywienia i wzorcowych gramatur w poszczególnych grupach wiekowych dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
  3. Ustalanie wysokości stawki żywieniowej umożliwiającej realizację norm żywienia, zasady regulacji stawki żywieniowej.
 5. Opis przedmiotu zamówienia – wskazówki praktyczne, przykłady.
 6. Określanie kryteriów jakościowych dla środków spożywczych w szczególności w kontekście wymagań Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 7. Procedura postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości poniżej 130 tys. zł – przykład procedury zaopiniowanej przez prawnika.
 8. Zasady postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości powyżej 130 tys. zł – przykład procedury zaopiniowanej przez prawnika.
 9. Naruszenie dyscypliny finansowej czyli osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a ich odpowiedzialność za błędy w zamówieniach publicznych.
 10. Dokumentacja systemu HACCP wspomagająca zarządzanie dostawami środków:
  1. Procedura przyjmowania dostaw, formularz przyjęcia dostaw, rejestr dostawców, oświadczenia dla dostawców.
  2. Procedura magazynowania środków spożywczych: formularz kontroli temperatury przechowywania środków spożywczych chłodzonych i mrożonych, formularz kontroli warunków przechowywania w magazynie suchym.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do intendentów, księgowych oraz innych osób związanych z zamawianiem środków spożywczych i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych. Publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych:

 • dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki,
 • dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
 • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor książek: „Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym”, „Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym”, „Jadłospisy dla dzieci szkolnych”, „Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych”, „HACCP w żłobku i przedszkolu”, „HACCP w szkole”, „HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego”. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w Spółce medycznej.

zwiń
rozwiń