• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne po roku obowiązywania nowej ustawy PZP. Praktyczne aspekty postępowania o udzielenie zamówienia w świetle najlepszych praktyk, popełnianych błędów oraz orzecznictwa

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje od ponad roku, jednak większości zamawiającym oraz wykonawcom wciąż przysparza problemów interpretacyjnych. Pomimo pokaźnego orzecznictwa, wielu opinii i komentarzy, niektóre zagadnienia w różny sposób uwzględniane są w prowadzonych postępowaniach. Dlatego celem szkolenia jest usystematyzowanie i podsumowanie orzecznictwa, piśmiennictwa oraz przedstawienie najlepszych praktyk, w szczególności w obszarach, w których popełniane błędy mogą przynieść bardzo poważne skutki w postaci niewykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia, czy zagrożonych odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie praktycznych rozwiązań oraz wskazówek umożliwiających usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do przygotowania i prowadzenia postępowania, popartych orzecznictwem oraz wynikami kontroli.
 • Omówienie kluczowych zagadnień w procesie udzielania zamówień publicznych m.in. podstaw szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem zasad definiowania tożsamości dostaw, usług i robót budowlanych.
 • A dodatkowo:
  • Zmierzymy się z problemem właściwej formy dokumentów składanych przez wykonawców, rozstrzygniemy, jak postępować z dokumentami złożonymi w niewłaściwej formie, jak należy definiować ofertę - czy oferta złożona w formie papierowej to wciąż oferta, czy ją otwieramy i uwzględniamy w postępowaniu.
  • Odpowiemy na pytanie dlaczego niektóre kryteria pozacenowe nie są możliwe do zastosowania, mimo powiązania z przedmiotem zamówienia?
  • Wskażemy na jakie pułapki możemy natrafić weryfikując podpis elektroniczny?
  • Zwrócimy również uwagę na umowę o zamówienie publiczne, jej obligatoryjny zakres oraz zasady dokonywania zmian - zwłaszcza w kontekście zgłaszanych przez wykonawców problemów z realizacją zamówienia związanych z inflacją i trudnościami w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Szacowanie wartości zamówienia:
  • podstawa i metody szacowania wartości zamówienia;
  • tożsamość przedmiotowa robót budowlanych w kontekście definicji obiektu oraz przedsięwzięcia budowlanego,
  • tożsamość przedmiotowa dostaw i usług - jak poprawnie zdefiniować cechy podobnych dostaw oraz identycznych usług,
  • tożsamość podmiotowa – krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia publicznego,
  • szacowanie zamówień nieprzewidywalnych,
  • skutki nieprawidłowości w zakresie szacowania wartości zamówienia.
 2. Udzielanie zamówień w częściach:
  • decyzja o podziale zamówienia – cel podziału oraz konsekwencje dla ustalenia wartości zamówienia,
  • uprawniony i niedozwolony podział zamówienia,
  • uzasadnienie braku podziału zamówienia – na co szczególnie zwrócić uwagę w kontekście zachowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 3. Wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych:
  • roboty budowlane, dostawy i usługi w ramach jednego postępowania,
  • zamówienia klasyczne i sektorowe – które przepisy stosować,
  • niedozwolone łączenie zamówień.
 4. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
  • proporcjonalne i adekwatne warunki udziału w postępowaniu,
  • spełnienie warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
  • poleganie na zasobach i zdolnościach tzw. podmiotów trzecich,
  • podwykonawstwo,
  • oświadczenia wstępne oraz podmiotowe środki dowodowe – zakres dokumentów, moment złożenia, zasady składania i uzupełniania.
 5. Przedmiotowe warunki zamówienia:
  • jak zapewnić jednoznaczny, wyczerpujący i niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia,
  • czym są efektywne kryteria oceny ofert,
  • przedmiotowe środki dowodowe – zakres, zasady składania i uzupełniania.
 6. Oferta w zamówieniach publicznych:
  • definicja oferty w kontekście podstaw odrzucenia,
  • forma oferty - czy oferta złożona w formie papierowej to oferta, którą otwieramy i uwzględniamy w postępowaniu,
  • termin składania ofert – zasady wyznaczania oraz skutki niedochowania terminu przez wykonawcę,
  • termin związania ofertą,
  • podstawy odrzucenia oferty – przegląd i omówienie poszczególnych przesłanek oraz konsekwencje błędów.
 7. Umowa w zamówieniach publicznych:
  • termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne,
  • obowiązek współdziałania stron umowy,
  • klauzule niedozwolone w umowie o zamówienie publiczne - klauzule abuzywne,
  • obowiązkowy zakres umowy na roboty budowlane,
  • dodatkowe wymagania dot. umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 m-cy,
  • klauzule waloryzacyjne,
  • zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne.
 8. Moduł dyskusyjny – podsumowania szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz innych instytucji zamawiających, którzy odpowiedzialni są za merytoryczne oraz organizacyjne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również pracowników dokonujących oceny ofert, uczestniczących w pracach komisji przetargowych. Zapraszamy również osoby odpowiedzialne za nadzór nad procesami związanymi z zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, audytorów i kontrolerów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Posiada doświadczenie jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. Przeprowadził kilkaset audytów i kontroli zamówień. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 459 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch