• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł. Procedury udzielania „małych” zamówień w świetle najlepszych praktyk

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przy udzielaniu zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp, Zamawiającego, pomimo dość dużej swobody w doborze środków i mechanizmów, ściśle wiążą zasady związane z dysponowaniem i wydatkowaniem środków publicznych. Zasady te będą miały fundamentalne znaczenie dla organizacji „małych zamówień publicznych” w kontekście racjonalności, efektywności, oszczędności oraz jawności finansów publicznych. Problem stanowi ścieranie się rozbieżnych interpretacji dotyczących zakresu przepisów prawa oraz zasad udzielania zamówień publicznych, które w tym przypadku zamawiający musi zastosować. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego nie tylko omówimy przykładowe, praktyczne rozwiązania i procedury w zakresie udzielania „małych” zamówień, ale także przeanalizujemy i precyzyjne zdefiniujemy zakres przepisów prawa i uzasadnienie podstaw ich stosowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z Prawa zamówień publicznych. Nasz ekspert wyjaśni czy możliwe jest posłużenie się nazwami własnymi przy opisie przedmiotu zamówienia, jakie są zasady związane z jawnością finansów publicznych, które przepisy prawa faktycznie zamawiający winien zastosować, ale również podpowie, które przepisy warto mieć na uwadze, aby zoptymalizować proces zakupowy – zarówno pod kątem ekonomicznym jak i organizacyjnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie prawnych aspektów udzielania zamówień wyłącznych z Pzp, z określeniem przepisów prawa oraz zasad udzielania zamówień, które należy stosować.
 • Omówienie zasad tworzenia i stosowania skutecznych procedur wewnętrznych umożliwiających sprawne zarządzanie procesem zakupowym, przy zapewnieniu efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych oraz racjonalnego i celowego dokonywania zakupów.
 • Poznanie i porównanie najczęściej stosowanych rozwiązań oraz autorskich pomysłów, które mogą posłużyć do organizacji procedur „małych” zamówień jako adekwatnych i dostosowanych do potrzeb jednostki zamawiającej oraz do rodzaju i przedmiotu zamówienia.
 • Uzyskanie odpowiedzi na bardzo często sygnalizowane problemy z identyfikacją przepisów prawa, które zamawiający musi stosować przy organizacji i udzielaniu zamówień wyłączonych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady dotyczące zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp:
  • Zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w kontekście zamówień wyłączonych z Pzp.
  • Omówienie Komunikatu Komisji Europejskiej oraz wyjaśnienie wpływu na procedury i zasady udzielania zamówień wyłączonych z Pzp.
  • Przepisy prawa, które należy uwzględnić przy organizacji oraz udzielaniu „małych” zamówień.
  • Przepisy prawa, które warto uwzględnić przy organizacji oraz udzielaniu „małych” zamówień.
 2. Szacowanie wartości zamówienia:
  • Zamówienia wyłączone z Pzp a obowiązek szacowania wartości zamówienia.
  • Zasady agregowania zamówień oraz definiowania tożsamości zamówień w kontekście ustalenia wartości zamówienia.
  • Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
  • Metody szacowania wartości zamówienia.
 3. Organizacja postępowań dla zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania nowej ustawy Pzp:
  • Procedura udzielania zamówień podprogowych – możliwe tryby udzielania zamówień: ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, zakupy „w sklepie - z półki”, mieszany.
  • Pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych – forma, treść oraz zasady składania.
  • Zasady jawności w zamówieniach wyłączonych z Pzp.
  • Efektywne formy upublicznienia zamówienia.
  • Jak określić podmiotowe zasady kwalifikacji oraz warunki udziału wykonawców w zamówieniu.
  • Przedmiotowy zakres zamówienia - poprawny opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert w odniesieniu do zasad znanych na gruncie ustawy Pzp.
  • Podmiotowe i przedmiotowe dokumenty wykonawcy – cel, sens i zakres żądanych dokumentów.
  • Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej.
  • Wykluczenie wykonawców w związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych.
  • Dokumentowanie postępowania.
  • Szczególne zasady udzielania zamówień poniżej 130.000 zł w projektach unijnych, z uwzględnieniem projektowanych wytycznych dot. „nowego” okresu programowania.
 4. Umowa w zamówieniach „podprogowych:
  • Definicja umowy na gruncie Kodeksu cywilnego.
  • Forma oraz podstawa prawna zawarcia umowy – czy zawsze wymagana jest forma pisemna.
  • Opis warunków wykonania umowy.
  • Dopuszczalność zmian umowy.
 5. Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy:
  • Zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,
  • Zamówienia w działalności kulturalnej,
  • Zamówienia w zakresie działalności oświatowej,
  • Zamówienia realizowane w zakresie rewitalizacji,
  • Zamówienia dotyczące zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi,
  • Zamówienia związane z transportem zbiorowym.
 6. Procedury wewnętrzne systemu zamówień publicznych – zasady tworzenia oraz aktualizacji w związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych:
  • Cel tworzenia wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych – po co nam kolejny dokument?
  • Podstawa prawna i faktyczna wdrażania wewnętrznych procedur – obowiązek czy możliwość?
  • Struktura, zakres i zasady tworzenia procedur wewnętrznych.
  • Procedury a regulamin – komplementarność z innymi wewnętrznymi regulacjami i przepisami.
  • Podział zadań w strukturze organizacyjnej.
  • Decyzyjność i odpowiedzialność.
  • Przykładowe ścieżki postępowania i zapisów dla zamówień wyłączonych.
  • Błędy i pułapki - na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu lub zmianach w regulaminach wewnętrznych.
  • Korzyści i zagrożenia płynące z wewnętrznych procedur.
  • Doskonalenie procedur – jak jest tego cel.
 7. Błędy i nieprawidłowości w procesie udzielania zamówień wyłączonych z Pzp:
  • Przykłady i omówienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości.
  • Konsekwencje błędów i nieprawidłowości.
  • Odpowiedzialność w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz w związku z realizacją projektów unijnych - korekty finansowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe), kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dla których udzielane są zamówienia wyłączone z Pzp, audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy komórek kontroli wewnętrznej oraz pracownicy odpowiedzialni za kontrolę zarządczą (w zakresie tworzenia i wdrażania wewnętrznych procedur zakupowych).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 października 2022 r.