• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne w 2021 roku. Regulacje wewnętrzne w procedurach poniżej i powyżej 130 000 zł. Co zmienić i dlaczego?

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg nowego stanu prawnego w 2021 roku wiąże się z koniecznością weryfikacji i zmiany regulacji wewnętrznych. Utrwalone i sprawdzone w poprzednich latach rozwiązania organizacyjne nie zawsze spełniają wymogi nowych standardów. Zmiana w przepisach prawa od 1 stycznia 2021 roku wymusza wprowadzenie nowych obowiązków dla osób odpowiedzialnych za „zamówienia publiczne”. Na szkoleniu, do udziału w którym Państwa zapraszamy, prowadzący przedstawi kluczowe elementy budowania lub weryfikacji regulacji wewnętrznych w jednostce zobowiązanej stosować przepisy ustawy PZP. Omówione zostaną elementy tych regulacji pod kątem pracownika zamawiającego, kierownika zamawiającego i kontrolującego zamówienia publiczne. Doświadczenie zdobyte przez prowadzącego w ciągu 27 lat konsultacji, doradztwa i szkoleń gwarantuje bardzo praktyczne podejście do materii zamówień publicznych i ogromny zasób wiedzy, z której warto skorzystać. Końcowa część szkolenia to panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szkolenia będą mogli skonsultować interesujące ich zagadnienia w formie pytań czy analizy wybranych elementów regulacji wewnętrznych udostępnionych wcześniej prowadzącemu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z wymaganymi przepisami Prawa zamówień publicznych obowiązkami i ograniczeniami w przygotowaniu regulacji wewnętrznych. Wskazanie i omówienie przykładowych fragmentów regulacji wewnętrznych: poprawnych praktyk i zapisów wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz tych, których należy unikać. Zaproponowanie gotowych rozwiązań możliwych do wprowadzenia w obecnym stanie prawnym.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy pozyskają:
• Praktyczną wiedzę pozwalającą dokonać weryfikacji regulacji wewnętrznych przygotowywanych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Przykładowe rozwiązania do praktycznego wykorzystania.
• Przykłady nieprawidłowych oraz polecanych rozwiązań zaczerpniętych z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku.
• Zestawienie aktów prawnych potrzebnych do przygotowania i prowadzenia postępowania (format pliku: pdf lub docx).

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego – rok 2021.
2. Wymagania ustawy PZP, aktów wykonawczych czy innych regulacji prawnych w zakresie regulacji wewnętrznych w zamówieniach publicznych.

• Zamawiający publiczny.
• Zamawiający sektorowy.
• Zamawiający subsydiowany.
• Czynniki wpływające na obowiązek/możliwość wprowadzenia regulacji wewnętrznej w rozwiązaniach organizacyjnych zamawiającego.
3. Wymagania i obowiązki dotyczące budowania regulacji wewnętrznej w procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.
• Ustawa PZP i akty wykonawcze.
• Kodeks cywilny – stosowanie wymagań i obowiązków.
• Źródło finansowania – środki unijne („wytyczne”), umowy o dofinansowanie.
• Inne źródła wymagań i obowiązków.
• Przykładowe rozwiązania – omówienie.
4. Wymagania i obowiązki dotyczące budowania regulacji wewnętrznej w procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia równej lub powyżej 130 000 zł.
• Akty prawne/umowy/wytyczne mające wpływ na budowanie regulacji wewnętrznych.
• Regulacja wewnętrzna w zakresie czynności dotyczących przygotowania do postępowania o udzielenie zamówienia.
• Czynności w postępowaniu – budowa regulacji wewnętrznej.
• Regulacja wewnętrzna w trakcie realizacji umowy – czy jest konieczna?
• Przykładowe rozwiązania – omówienie.
5. Punkty kluczowe, na które należy zwrócić uwagę.
• Audyt/kontrola regulacji wewnętrznych.
• Charakterystyczne i często powtarzające się błędy i nieprawidłowości.
• Wadliwość regulacji wewnętrznej na przygotowanie, prowadzenie postępowania czy realizację umowy.
• Punkty kontrole – schemat kontroli/audytu.
6. Punkty kluczowe, na które należy zwrócić uwagę w regulacjach wewnętrznych.
• Kierownik zamawiającego.
• Pracownik zajmujący się tematyką zamówień publicznych.
• Kontrolujący zamówienia publiczne.
7. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych. Możliwości uzyskania dodatkowych materiałów ze szkolenia w postaci elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie, udzielanie i kontrolę zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz za realizację wszelkich zadań związanych z PZP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi PZP. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, w tym w weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych a także w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk i trener w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone nieprzerwanie od 27 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 4 października 2021 r.