Zamówienia publiczne w 2022 roku. Przygotowanie postępowania na roboty budowlane. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) i załączniki.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Opracowywanie dokumentacji postępowania na roboty budowalne oznacza bardzo często zmierzenie się z nowymi wymaganiami i obowiązkami, o których często zapominamy lub nie wiemy. Pojawiają się liczne pytania, wątpliwości oraz błędy i nieprawidłowości. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostanie omówione praktyczne znaczenie licznych zmian prawnych mających wpływ na przygotowanie SWZ dotyczące w szczególności:
• warunków udziału w postępowaniu i podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,
• opisu przedmiotu zamówienia,
• kryteriów oceny ofert,
• „udostępniania zasobów” w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
• strony elektronicznej i informatycznej,
• umowy z wykonawcą,
• źródła finansowania – Nowy Polski Ład,
• umów o podwykonawstwo w robotach budowlanych. 
Dokumentacja postępowania (SWZ i załączniki) omówiona zostanie w zakresie: 
• przedmiotu zamówienia - roboty budowlane, 
• wartości zamówienia poniżej progów unijnych, 
• zamówienia klasycznego, 
• warunków udziału w postępowaniu - doświadczenie i uprawnienia, 
• propozycji kryteriów oceny ofert, 
• umowy na okres poniżej 12 miesięcy, 
• wskaźników waloryzacyjnych, 
• wadium. 
W trakcie szkolenia zostanie omówiona i udostępniona uczestnikom szkolenia pełna treść specyfikacji warunków zamówienia z załącznikami w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1). Uczestnicy szkolenia będą także mogli pobrać pełną elektroniczną wersję omówionej na zajęciach SWZ wraz z załącznikami w formacie docx.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy szkolenia zapoznają się z kluczowymi elementami przygotowania do procedury zamówień publicznych w trybie podstawowym (bez negocjacji) w oparciu o art. 275 pkt 1, w tym z zasadami przygotowania SWZ wraz z załącznikami. 
• Uczestnicy uzyskają wiedzę w jaki sposób łączyć w jednym dokumencie (SWZ) potrzeby i wymagania opisane przedmiotem zamówienia z przepisami prawa. 
• Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają propozycję dokumentu (w wersji elektronicznej), na podstawie którego można szybko i efektywnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia.
• W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają:
- zestawienie aktów prawnych koniecznych do przygotowania i prowadzenia postępowania (ok. 24 regulacje prawne w formacie .pdf),
- zapisaną w pliku .pdf prezentację, z której będzie korzystał prowadzący szkolenie (ponad 200 slajdów),
- specyfikację warunków zamówienia z załącznikami w wersji edytowalnej (w formacie .docx),
- zestawienie wybranych opinii, interpretacji i komentarzy w tym Urzędu Zamówień Publicznych,
- wybrane tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej.
• Uwaga! Pozyskana wiedza oraz materiały szkoleniowe pozwolą uczestnikom szkolenia przygotować także postępowanie, gdzie przedmiotem zamówienia będzie usługa lub dostawa. Tutaj jedynie przygotowany dokument będzie wymagał skasowania lub zmiany części zapisów i wymagań w omówionym na szkoleniu dokumencie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przypomnienie podstaw prawnych:
• Zestawienie regulacji, które powinien znać zamawiający, 
• Zestawienie zmian wprowadzonych do systemu zamówień publicznych w ostatnich miesiącach.
2. Przygotowanie do postępowania objętego przepisami ustawy pzp. Wpływ na wymagania i obowiązki zawarte w SWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia i wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowania. Punkty krytyczne i schemat weryfikacji w przypadku przygotowania opisu przedmiotu przez osoby lub podmioty zewnętrzne.
4. Warunki udziału w postępowaniu. 
• Połączenie warunków udziału z wymaganiami w trakcie realizacji umowy. 
• Podwykonawstwo oraz udostępnienie zasobów przez inny podmiot. 
• Podmiotowe środki dowodowe.
5. Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Budowa katalogu przypadków wykluczenia i wymaganych dokumentów podmiotowych. 
6. Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami w procedurach zamówień publicznych. Punkty krytyczne – oprogramowanie dla zamówień publicznych. Na co zwrócić uwagę?
7. Wadium. Kiedy wymagać i na jakie elementy zwrócić uwagę w zapisach SWZ?
8. Kryteria oceny ofert. Budowa, opis i ograniczenia 60% kryterium ceny. 
9. Cena oferty. Zasady wyliczenia i wpływ na przygotowany projekt umowy. 
10. Umowa. Elementy kluczowe i powiązanie projektu umowy z zapisami SWZ w zakresie:
• Warunków udziału.
• Kryteriów oceny ofert.
• Terminu wykonania.
• Kar umownych.
• Podwykonawstwa. 
11. Zmiana umowy i waloryzacja.
12. Załączniki do SWZ i ich wpływ na prowadzenie postępowania i realizację umowy.
13. Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, członkowie komisji przetargowych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie, prowadzenie postępowań oraz nadzór nad realizacją zamówienia/umowy. Osoby przygotowujące opis przedmiotu zamówienia, prowadzące inwestycje, przygotowujące i nadzorujące projektu unijne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w 1994 r. na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa UZP. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych a także w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrolujący zamówienia. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział liczna grupa uczestników a konsultacje i doradztwo w zakresie zamówień prowadzi nieprzerwanie od 27 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 28 lutego 2022 r.