Zamówienia publiczne w I połowie 2022 roku. Czasy inflacji, zmian w umowach i braku ofert

Program i karta zgłoszenia

2-3 czerwca 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące zamówień publicznych w pierwszej połowie 2022 roku będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W 2022 roku w zamówieniach publicznych dokonano szeregu zmian, co stanowi duże wyzwanie dla osób zajmujących się procedurami i realizacją umów. Pojawiły się sytuacje dotyczące realizacji umów opartych na ustawie PZP, gdzie inflacja i zmieniające się ceny powodują reakcję wykonawcy. Żąda on zmiany wynagrodzenia lub sygnalizuje o przerwaniu realizacji umowy. W związku z tym pojawiają się wątpliwości czy aneksować zawarte umowy, a jeżeli tak, jaką podstawę prawną przyjąć do podjęcia takiej decyzji? Nie wystarczy sama treść umowy, która takich sytuacji nie przewidziała.  Druga problematyczna kwestia to modyfikacje w przepisach Prawa oświatowego (art. 106a) i obowiązujący od 1 września przepis o konieczności zapewnienia gorącego posiłku w ciągu jednego dnia dla uczniów szkół podstawowych. To duże wyzwanie proceduralne, szczególnie w tych szkołach, gdzie wartość zamówienia będzie przekraczać 130 000 zł. Do tego powstaje dylemat: czy sumować żywność we wszystkich asortymentach, czy też przy ustaleniu wartości zamówienia sumować dany asortyment? Jest to jedno z wielu pytań, na które odpowiemy podczas szkolenia. 
Kolejnym ważnym tematem jest obowiązujący od 1 lipca 2022 roku rejestr umów o wartości powyżej 500 zł, który ma prowadzić Minister Finansów. To spore wyzwanie organizacyjne, gdyż w rejestrze mają się pojawić umowy zawarte od 1 stycznia 2022 roku, nie tylko w zakresie wydatków, ale również „pozyskiwania środków”, w tym umowy darowizny, umowy o pracę, umowy zlecenia, itd.
Podczas zajęć omówione będą także procedury zamówień o wartości poniżej lub powyżej 130 000 zł. W tej części jednym z tematów będzie omówienie sposobu przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki czy wyłączenia stosowania ustawy PZP, przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tematyka tej części będzie współtworzona przez zgłaszających się uczestników szkolenia. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań, a nasz Prowadzący odpowie na nie podczas zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.
• Poznanie nowych obowiązków i rozwiązań w PZP.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się przy realizacji zamówień publicznych. 
• W oparciu o obowiązujący stan prawny, prowadzący szkolenie przedstawi propozycje sposobu postępowania w przypadkach awaryjnych, konieczności zmian w umowie czy obowiązków wynikających ze zmian w przepisach prawa. 
• Uczestnicy otrzymają zestawienie aktów prawnych, prezentację w formacie pdf omawianą na szkoleniu oraz dodatkowe opracowania i informacje przygotowane przez prowadzącego szkolenie związane z omawianym zagadnieniem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny:
• Zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. 
• Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2022.
2. Umowy w zamówieniach publicznych w przypadku zmiany cen, inflacji czy problemów z dostarczeniem danego produktu, urządzenia:
• Zmiana umowy czy przerwanie jej realizacji?
• Kary umowne.
3. Jak przygotować projekt umowy, który będzie uwzględniał w przyszłości zmiany cen, wynagrodzenia czy inflację?
4. Prawo oświatowe (art. 106a) i konieczność przygotowania i prowadzenia postępowania, którego przedmiotem zamówienia będzie wyżywienie uczniów w procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej albo powyżej 130 000 zł. Jak sumować artykuły żywnościowe przy ustaleniu wartości zamówienia?
5. Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy PZP przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
• Uwagi praktyczne, obowiązki wynikające z tego wyłączenia. 
• Praktyczne podpowiedzi.
6. Rejestr umów:
• Obowiązek przygotowania danych do rejestru umów o wartości powyżej 500 zł prowadzonego przez Ministra Finansów do 1 lipca 2022 r.
7. Zamówienie z wolnej ręki w procedurach objętych przepisami ustawy PZP. 
• Schemat postępowania, wykaz obowiązkowych czynności i dokumentów wymaganych w takich postępowaniach.
8. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie. 
9. Panel dyskusyjny. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za przygotowanie, prowadzenie postępowań oraz nadzór nad realizacją zamówienia/umowy, pracownicy merytoryczni, członkowie komisji przetargowych, jednostki nadzorujące, pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone od 27 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 689 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 27 maja 2022 r.